E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'în, Ege ve Atatürk Üniversitelerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmasına dair sözlü sorusu münasebetiyle
11 76 597:598
2 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nın, köylerle ortaokul bulunmıyan kasabalardaki öğrencilere dair sözlü sorusu münasebetiyle
11 76 635
3 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünün arsasına dair sözlü sorusu münasebetiyle
11 76 613:614
4 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâmil Karavelioğlu'nun, 1962-1963 yılında ilkokulda okuyan talebe adedi bunların kız, erkek, hoca ve okul bakımından yüzdeleri ile Batman'da Sanat enstitüsü veya lise açılmasının plâna alınıp alınmadığına dair sözlü sorusu münasebetiyle
11 76 622
5 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin öğretmen ve bina ihtiyacına dair sözlü sorusu münasebetiyle
11 76 615:616
6 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç ve Cevdet Geboloğlu'nun, Ankara'da ikinci bir Tıp Fakültesinin açılıp açılmıyacağına dair sözlü soruları münasebetiyle
11 76 600:601 606:607
7 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş tırma Kurumu kurulması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
12 86 605:606 614:616 626 634 639
8 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Polatlı Orta okulunda yurttaşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilere sorduğu sorulara dair sözlü sorusuna cevabı
13 100 901:903
9 Önergeler İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, havale edildiği komisyonlardan 3 er üyenin iştirakiyle kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesi hakkında (Millet Meclisi 1/478,2/440,2/294,2/320; Cumhuriyet Senatosu 1/268)
13 91 289:290
10 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
13 96 725:726 732:734 738
11 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsünde cereyan eden hâdiseye dair sözlü sorusuna cevabı
13 100 895:896
12 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu üyeleri İhsan Akpolat, İskender Cenap Ege, Selâmi Üren, Fikret Turhangil ve Mehmet Ali Demirin, 1963-1964 ders yılında orta dereceli okullara alınacak öğrenciler hakkında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
14 101 13:17
14 103 139:154
14 105 213:221
13 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin,4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55. maddesinin niçin tatbik edilmediğine dair sözlü sorusu münasebetiyle
14 108 294
14 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin,6374 sayılı Kanunun 6. maddesine dair sözlü sorusu münasebetiyle
14 108 299
15 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik meslekinin cazip bir hale getirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü sorusu münasebetiyle
14 108 300 302:304
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
16 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ayılın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, turizmle ilgili öğretime dair sorusuna cevabı
17 31 520:521
17 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, çocuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfedilen bir beyanata dair sorusuna cevabı
17 31 515:516 519:520
18 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun, tahsile devam edemiyen lise mezunlarına dair sorusuna cevabı
17 32 540:541
19 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyata dair sorusuna cevabı
17 32 533 536:538
20 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, bir lisede Hıristiyanlık propagandası yapıldığına dair gazetelerde intişar eden yazılar hakkında demeci münasebetiyle
17 32 531
21 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1964 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 38 463:476 479:481 486 489 503:511 533
22 Demeçler Ve Söylevler İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in; İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nın 32. Birleşimde Denizli lisesinde cereyan ettiğini bildirdiği din propogandası hakkında yapılan tahkikat sonucuna dair açıklaması
19 46 69:70
23 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta ve yüksek dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
19 48 135:139 149:152
24 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanunu münasebetiyle
19 49 168:171 174:175 180:183 187
25 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, bugüne kadar Batı ülkelerine tahsile gönderilmiş olan öğrencilerimize dair sorusuna cevabı
19 56 635
26 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü öğretmenlerinden Sadrettin Gülsaran hakkında açılan tahkikata dair, Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
19 56 622 625:627 630:631
27 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Federasyonu tarafından yayınlanan bülten ve tamimlere dair sözlü sorusu münasebetiyle
20 65 85:86 88:89
28 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, Millî Eğitim teşkilâtında mevcut, muhtelif sebeplerle inzibatî mahiyette ceza almış kimselere dair sorusuna cevabı
21 76 21 25:31
29 Demeçler Ve Söylevler İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun Ernest Renan'ın İsa'nın Hayatı adlı eserinin Mîllî Eğitim Bakanlığınca yeni baskısının yaptırılmasının doğru olmadığı yolundaki konuşması ile İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin öğretmenlere 1 Mart 1964 tarihinden itibaren tediyesi gereken ödeneklerin verilmediği hakkındaki demeci.
21 81 177:179
30 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun, tahsile devam edemiyen lise mezunlarına dair sorusu münasebetiyle
17 30 477:478
31 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü'nün Devlet Tiyatrosu Umum Müdürlüğüne dair sorusuna cevabı
17 30 478:479 481
32 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim Giray'ın, Bakanlık üst kademe memurlarına dair sorusuna cevabı
17 30 483:484
33 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, Millî Eğitim Bakanlığı merkezinde kaç öğretmen ve memur çalıştırılmakta olduğuna dair sorusuna cevabı
17 30 488:489
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
34 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, Ankara Ticaret Yüksek Öğretmen okuluna dair sözlü sorusuna cevabı
22 11 265:267
35 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Cahit Okurer'in, açılacak olan Eğitim fakültelerine dair sözlü sorusuna cevabı
22 11 246:249
36 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Cahit Okurer'in orta dereceli okullardaki yeni kayıt ve kabul şartlarına dair sözlü sorusuna cevabı
22 11 249:250
37 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, üniversitelerimizin verimini artırmak, sıkıntılarına çare bulmak için Parlâmento olarak neler yapılabileceğinin tâyin ve tesbiti hakkında Senato araştırması istiyen önergesi münasebetiyle
23 21 66:67
38 Önergeler İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Özel okullar kanunu tasarısını görüşmek üzere bir geçici komisyon kurulması hakkında
23 24 126:127
39 Önergeler İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarısının Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair
23 28 342
40 Söz Alanlar İBRAHİM HULUSİ ÖKTEM (BURSA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
24 33 533:539 543:555 570:577