E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
3 108 3:12
3 109 82:98
4 119 668:676
2 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1978 yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle.
4 118 465:468
3 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1978 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 118 437:443
4 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
5 127 178:179
5 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanununa ek Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve Milletlerarası Para Fonu Üe Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Kanunla değişik 2. maddesini değiştiren 28.5.1970 tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddeleri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Kanunun 2. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle.
5 135 244:245 250:251 254:255
6 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 38 577:578 585:586
7 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, 125 milyon dolarlık kredi anlaşması için tarım ürünlerinin rehin edilmesiyle ilgili gündem dışı konuşmasına cevabı
8 38 556:557
8 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288. maddesine 1 fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle.
8 41 700
9 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşının, 1.7.1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, aynı kanuna ek Kanun Teklifi münasebetiyle
9 44 50:52
9 45 173 195
9 46 287:288
9 49 462:464
10 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşının Türk Parasının değerini ayarlama (Devalüasyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
9 49 432:434
11 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun İle değişik 36. maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendinin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
9 50 596:598
9 52 675:676
12 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
10 54 3:16
10 55 144:154 157:158
13 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1979 yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
11 64 472:475
14 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1979 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 64 444:453
15 Söz Alanlar ZİYA MÜEZZİNOĞLU (CUMHURİYET SENATOSU KAYSERİ ÜYESİ) (MALİYE BAKANI) : 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
11 65 686:693