E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Millet Meclisi Başkanı seçimi hakkında.
1 50 285:287
2 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Millet Meclisi Başkanı seçimi hakkında tarafından verilen önerge münasebetiyle.
1 65 381:384
3 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ve ilgili teklifler münasebetiyle
5 136 304:306
5 144 599:601 603:604
4 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68. maddesine 2 fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi münasebetiyle.
6 154 190
5 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Karman İnan'ın, özel kanunlarla bağlanmış vatanı hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının ayrılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle.
6 154 189
6 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarıları ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 2 arkadaşının, Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 7 arkadaşının, C Senatosu Rize Üyesi Talât Doğa'nın Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve Mustafa Kemal Erkovan'ın, Edirne Milletvekili İlhami Ertem ile 9 arkadaşının,506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun artırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle.
6 162 493 497 505
7 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyal İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirlmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ilişkin kanun teklifi münasebetiyle
6 162 513:514
8 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Zonguldak Milletvekili Abdülmuttalip Gül ile 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde eklenmesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun geçici maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle.
6 163 549:550
9 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel, İsmail Fehmi Cumalıoğlu, Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerin kaldırılması ve buna beş geçici madde eklenmesi; 24.5.1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi; 25.5.1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili İsmail Hak kı Tekinel'in 25.5.1961 tarihli ve 306 numaralı Milletvekili Seçimi Kanununun 37. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
12 76 180:182
10 Önergeler TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Ve 14 arkadaşının; Sosyal Sigortalar Kurumunun, Yönetim Kurulu kararına rağmen kurum fonlarını Özel bankalara yatırdığı, arsa alımlarındaki yolsuzluklara göz yumarak görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/54)
12 86 442
12 96 493:496
12 99 533:566 589:592
12 101 608:609
11 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 14 arkadaşının; Sosyal Sigortalar Kurumunun, Yönetim Kurulu kararına rağmen kurum fonlarını özel bankalara yatırdığı, arsa alımlarındaki yolsuzluklara göz yumarak görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 99 536:539 560
12 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda Meclisin Yasama ve denetleme görevlerinin işlerliğe kavuşturulması konusunda gündem dışı konuşması
13 23 507:509
13 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Parlamentonun denetim görevini yapması zorunluluğu konusunda gündem dışı konuşması
13 36 911:912
14 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Meclis denetimleriyle ilgili gündem dışı konuşması
16 63 77:80