E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 40 ıncı Hükümetin (II. Ecevit Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 8 28:45
2 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 40 ıncı Hükümetin (II. Ecevit Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 11 52:72
3 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 40 ıncı Hükümetin (II.Ecevit Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 12 74:75
4 Hükümet Programının Okunması BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 42 nci Hükümetin (III. Ecevit Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
2 91 259:277
5 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 42 nci Hükümetin (III. Ecevit Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
2 92 288:308 308:315
6 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 42 nci Hükümetin (III. Ecevit Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle.
2 93 318:319
7 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
4 119 682:684
8 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Dış politika ile ilgili konularda gündem dışı açıklaması.
5 122 34:39
9 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Dördüncü Beş Yıllık (1979-1983) Kalkınma Planı münasebetiyle
7 8 249:269
7 12 474:487
7 15 704:705
10 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'in İngiliz Büyükelçisi konusuyla ilgili gündem dışı konuşmasına cevabı
8 30 256:257
11 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : AP Genel Başkanı ve Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 45 arkadaşının; ülkede yıkıcı bölücü, anarşik olayları önleyemediği, can ve mal güvenliğini sağlayamadığı, gerekti önlemleri zamanında almadığından Kahramanmaraş olaylarına sebebiyet verdiği iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
8 31 310:315
12 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : Konya Milletvekili Şener Battal'ın İran'daki iktidar değişikliği hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
9 51 613:614
13 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) (BAŞBAKAN) : 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
11 65 698
14 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : Adalet Partisi Grubunun; gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 90. sırasında bulunan 375 S. Sayılı Kanun Tasarısının, bu kısımın ilk sırasında yer almasına dair önerisi münasebetiyle
13 23 518:521
15 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle (CHP Grubu adına)
14 44 65:79
16 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle (CHP Grubu adına)
15 57 664:675
17 Önergeler BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (ZONGULDAK) : Ve 111 arkadaşının, Hükümetin anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak can güvenliğini sağlayamadığı, toplumda ve Meclislerde her türlü uzlaşma yollarını tıkayarak Parlamento çalışmalarını engellediği, yanlış ekonomik uygulamalarla geçim sıkıntısını halkın sağlığını tehlikeye düşürecek boyutlara ulaştırdığı ve Anayasa ve demokrasiye aykırı bir ekonomik sistem değişikliği için çaba gösterdiği iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/64)
16 96 373:379
16 99 421:453 460:463
16 102 483:484 543