E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : İsmet İnönü'nün tarihi kişiliğini ve hizmetlerini belirten demeci, CGP Grubu Adına
1 25 98:100
2 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu ile Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, enerji ve enerji kaynaklan konusunu incelemek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle, CGP Grubu Adına
1 30 206:210
3 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, CGP Grubu Adına
1 36 428:451 473:474
1 37 525:527
4 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 1974 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı münasebetiyle, CGP Grubu Adına
1 45 707:709
5 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında; Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının, Af, Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arkadaşının, sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın,Cumhuriyetin 50. yılı Af, Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af, Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, bazı suç ve cezaların affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının Cumhuriyetin 50. yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen bazı suç ve cezaların affına mütedair Kanun teklifleri münasebetiyle, CGP Grubu Adına
2 61 565:568
6 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Önceki birleşimde kendilerine sataşma olması nedeniyle konuşması
2 62 598:600
7 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Karma Komisyondan gelen metinlerin oylanması ve kabulü hakkında, CGP Grubu Adına
3 74 524:526 551:554
8 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, CGP Grubu adına
4 77 26:29 30:51
4 78 102:103
5 90 541:552
9 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Dış politika konusundaki gündem dışı açıklaması ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuşmalar münasebetiyle, CGP Grubu Adına
6 105 383:402
10 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Anayasa Mahkemesi kararlarının, gerekçesi yazılmadan açıklanamayacağına dair gündem dışı konuşması
6 106 451:452
11 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı münasebetiyle, CGP Grubu Adına
6 106 456:457 463:465
12 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Başbakan Bülent Ecevit'in yaptığı konuşmalarda kendisine sataşma olduğu iddiasıyla konuşması
7 5 91:93
13 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, 25.5.1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9. bendi ile 13.7.1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13.7.1975 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 25.5.1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9.fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun teklifleri münasebetiyle, CGP Grubu Adına
7 16 302:304
14 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle, CGP Grubu Adına
9 40 41:52
10 50 540:546
15 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 1975 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 44 446:450
16 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 23.5.1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13.2.1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.5.1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı münasebetiyle
12 77 151:156 166:173
17 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı münasebetiyle
12 85 467:470
18 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Millet Meclisi Başkan seçimi münasebetiyle.
14 8 129:132
19 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3. maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
26 63 111:112
20 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Değişiklik önergelerinin ayrı kanun teklifi niteliğinde olup olmadığı hakkında
26 63 110