E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1974 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 80 349:351
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 1974 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 80 422:429
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
4 81 469:473
4 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, 25.5.1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9. bendi ile 13.7.1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13.7.1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 25.5.1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9.fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
7 16 305:306
5 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
8 27 16:17
6 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : 1975 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
10 47 201:203
7 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Hükümet programının görüşülmesine ilişkin esaslar hakkında Danışma Kurulu önerisi münasebetiyle
11 58 259:260
8 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
11 63 386:399
9 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Kanun teklif ve tasarılarında mevcut olmayan bir maddenin Genel Kurulda teklif edilip edilemeyeceği hakkında.
14 53 959
10 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Kadrosuz köy camilerine 5000 adet imam-hatip kadrosu tahsisli ve buna ait ödeneğin Maliye Bakanlığı Bütçesinden, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine aktarılması hakkındaki önergenin gider artırıcı olup olmadığına dair
15 61 642
11 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
15 61 679:680
12 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
17 69 570:578
13 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve beslenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması ve Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan ve 9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyla ilgili hükümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hususta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla birer Meclis araştırmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
19 92 51:53
14 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Van ve ilçeleriyle çevresinde vukua gelen depremin meydana getirdiği can ve mal kaybı ile alınmış ve alınmakta olan tedbirler hakkında M.S.P. Grubu Adına
21 13 421:423
15 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Van ve çevresinde vukua gelen deprem münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
21 16 636:638
16 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Milli hizmetlerin dengeli dağılımı hakkındaki kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle.
22 17 16:17
17 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesine dair, (10/79) numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle. Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 2 arkadaşının 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan Mahalli idare seçimlerinin 11 Aralık 1977 tarihlinde yapılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
22 27 492:494
18 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer Ölçmen, Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 22 Ocak 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 1 geçidi madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
23 44 605:607
19 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle M.S.P. Grubu Adına
24 46 52:67
20 Söz Alanlar SÜLEYMAN ARİF EMRE (İSTANBUL) : Genel ve katma bütçeye giren bazı dairelerin bütçelerindeki mevcut ödeneklerden % 2 kesilerek Maliye Bakanlığı bütçesine eklenmesine dair önergenin Anayasanın 94 ncü maddesine göre gider artırıcı mahiyette olup olmadığı ve önergenin işleme konulup konulamayacağı hakkında M.S.P. Grubu Adına
25 56 462:463