E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, cereyan eden olaylarda Hükümetin rolü ve tutumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
14 39 387:389
2 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, Muş'ta kurulması tasarlanan şeker fabrikası konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı.
14 42 529:530
3 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hükümetin partizan tutumu ve son günlerde Antalya'da meydana gelen olaylar hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı.
14 43 607:609
4 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1. maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşının, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşının ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri münasebetiyle.
14 45 669:671
5 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 sayılı Kanunla değişik geçici 4. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
14 51 893:895
6 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1970 yılı öncesi emeklilerinin dert ve mağduriyetleri hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı.
14 51 870
7 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkadaşının, 31.12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46, 47 ve 48. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekilleri münasebetiyle.
14 53 942:943
8 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
15 58 204
9 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 1976 yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 59 401:403
10 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 1976 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 60 519:523
11 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'ın merkez köylerinde Devletin güvenliği ile görevli jandarmanın, o yörede yaşayan yurttaşların etnik yapısını saptamak amacıyla çalışmalarda bulunduğuna dair gündem dışı konuşmasına cevabı.
18 82 419:420
12 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Gündemdeki bazı kanun tasarı ve tekliflerinin öncelikle görüşülmesine ve öncelik sıralarına ilişkin Danışma Kurulu önerisi münasebetiyle
19 98 280:283
13 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, Gaziantep'te vukubulan ve Devlet görevlisi jandarma ve polisin şehit edilmesine sebep olan olaylar hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı.
20 110 187:188
14 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun teklifi münasebetiyle.
20 136 752:753 755:758 763:766 768
20 140 856:859
15 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Karma Komisyon raporunun komisyona iade edilip edilemeyeceği hakkında
21 8 189:190
16 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Milli İstihbarat Teşkilatı'na dair Başbakandan sözlü soru Önergesi münasebetiyle.
21 9 244:245
17 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Meclisin denetim konularında çalışma düzenine ilişkin konuşması
21 9 232:234
18 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyetti ile Irak Cumhuriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarsı münasebetiyle
21 11 310:317
19 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Van ve ilçeleriyle çevresinde vukua gelen depremin meydana getirdiği can ve mal kaybı ile alınmış ve alınmakta olan tedbirler hakkında,
21 13 417:419
20 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve ilgili kanun teklifi münasebetiyle
23 36 245
21 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle.
23 43 564
22 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine cevabı
23 43 559:560
23 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 1977 yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi münasebetiyle.
24 47 227:230
24 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 1977 yılı Danıştay Başkanlığı bütçesi münasebetiyle.
24 48 324:332
25 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olaylar hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
26 66 151:154
26 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 arkadaşının, Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak Suriye'nin istifadesine bırakılan toprakların temizlenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız köylülere dağıtılmasını sağlamak amacıyla, bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu raporu münasebetiyle.
26 66 167:172
27 Söz Alanlar GİYASEDDİN KARACA (MEHMET GİYASEDDİN KARACA) (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Demokratik Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Özer Ölçmenin, Türkiye'yi Hükümet icraattı ile genel bir bunalım ortamına sürüklediği iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle.
26 77 458:464