E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) (DP GENEL BAŞKANI) : Kanun tasarı ve tekliflerinin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelere geçilmesinin oylanması hakkında
1 45 709:710
2 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, DP Grubu adına
4 77 52:72
3 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Dış politika konusundaki gündem dışı açıklaması ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuşmalar münasebetiyle, DP Grubu adına
6 105 377:383
4 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) (DP GENEL BAŞKANI) : Başbakan Bülent Ecevit'in, 9 Kasım günü Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kurultayında Parlamento ile ilgili olarak söylediği sözler dolayısıyla gündem dışı konuşması
7 5 85:86
5 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Başbakan Sadi Irmak tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle
7 10 174:176 200:201
6 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) (DP GENEL BAŞKANI) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, 25.5.1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9. bendi ile 13.7.1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13.7.1975 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 104. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 25.5.1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9. fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle, DP Grubu adına
7 16 305
7 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Millet Meclisi Başkanı seçimi münasebetiyle, DP Grubu adına
14 8 127:128
14 10 143:147
8 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Danışma Kurulu önerilerinde, Kurula katılanların oy birliğinin sağlanamaması halinde, alınmış olan kararın Danışma Kurulu önerisi niteliğinde olup olmadığı hakkında.
14 37 326:328
9 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Türkiye'nin iç ve dış sorunlarına parlamenter bir çözüm bulabilmek amacıyla Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddesi uyarınca, Başbakan Süleyman Demirel hakkında gensoru önergesi münasebetiyle, DP Grubu adına
20 121 394:403
10 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : AP Grup Başkanvekilleri Oğuz Aygün ile İlhami Ertem'in, «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun teklifi» nin, İçtüzüğün 38. maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi ve MSP Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri Hakkındaki Kanun teklifi» nin, İçtüzüğün 38. maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle.
20 132 558:559
11 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Olağanüstü toplanan Mecliste çoğunluğun kalmaması halinde evvelce alınan tatil kararı gereğince toplantının sona erip ermeyeceği hakkında
20 138 794:797
12 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle.
21 5 124
13 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
21 5 117
14 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Kamu kuruluşlarına yurt dışından yapılan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şahıs ve firmaları saptamak, rüşvet ve yolsuzluklar konularını açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu üyelerinden 6 kişilik bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesine dair, 10/79 numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle, DP Grubu adına
22 23 310
22 24 357:359
15 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : içtüzük hükümlerine göre. Araştırma Komisyonunun Türkiye hudutları dışına çıkmak suretiyle yabancı ülkelerde de araştırma yapmaya yetkisi olup olmadığı hakkında
22 24 349:350
16 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Şarta bağlı önergelerin işleme konulup konulmayacağı hakkında
22 25 413
17 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Türkiye-Irak Petrol Boru Hattının açılış töreni için Irak'a gönderilen heyete katılması uygun görülen parlamenterler listesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle, DP Grubu adına
23 33 119:120
18 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 10. maddesine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ile Köy ve Mahalle Muhtarlarına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı (Bağ-Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle.
23 41 443:444
19 Söz Alanlar FERRUH BOZBEYLİ (İSTANBUL) : Gensoru önergelerinin, Genel Kurulda okunuşundan sonraki üç birleşim içinde görüşülmesi hakkında
26 74 301:302 304