E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Hükümet programı münasebetiyle, GP Grubu Adına
1 5 74:102
2 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Petrolle ilgili 8957 numaralı Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle, GP Grubu Adına
1 10 284:293
1 11 337:353
1 12 378 392:393
1 14 432:437 440:441
3 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve Ankara Milletvekili Orhan Eren'in, ikili anlaşmalar konusunun lâyıkı ile anlaşabilmesi ve bu alanda geniş görüşmeler yapılabilmesini temin için Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle, GP Grubu Adına
2 29 292:298
4 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, GP Grubu Adına
3 44 47:70
3 45 76:89 138:140
5 83 25:39 63 74:79
5 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 1970 mali yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarih, tahakkuk ve tahribine yetki veren kanun tasarısı münasebetiyle, GP Grubu Adına
3 48 212:215
6 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan Hükümet programı münasebetiyle, GP Grubu Adına
3 54 430:445 494:517 536:537
7 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Vukubulan Öğrenci olaylarına ve bu konuda alınması gerekli tedbirlere dair gündem dışı demeci
4 69 283:288
8 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Dışişleri Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle, GP Grubu Adına
5 86 340:345 370:375
9 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Milli Savunma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle, GP Grubu Adına
5 87 387:390 401:408
10 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 88 607:610
11 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31. maddesine bir bend eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (c) bendinin kaldırılması, hakkındaki teklifler münasebetiyle, GP Grubu Adına
6 101 283:286 288:289
12 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kanuna bâzı maddeler eklenmesi, kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklifi münasebetiyle, GP Grubu Adına
8 124 256:259 269:272
13 Genel Görüşme Önergeleri TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban fiyatlarının tesbit ve ilânında vukubulan gecikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/12)
8 126 348
14 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, bâzı Doğu illerimizde yürütülen komanda harekâtının Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla, Anayasanın 89. maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle, GP Grubu Adına
8 134 673:675
15 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Meclis Başkanı seçiminin Salı günü saat 14'de birakılmasına dair kendi önergesi münasebetiyle
9 8 50:52
16 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Başkanlık Divanı seçimi münasebetile
9 15 102:103
17 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın, 931 ve 275 sayılı kanunların biran önce çıkarılmasına dair demeci münasebetiyle
9 25 408
18 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Usule ve Genel Kurul çalışmalarına dair kendisinin gündem dışı demeci
9 25 410:411
19 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu'nun Yüksek Denetleme Kurulunda yapılmış olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 27 499
20 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pahalılığına bir çare bulmak maksadı ile ve hayat pahalılığını önlemek için alınması gerekli kanuni, idari İktisadi ve mali tedbirleri inceleyip tespit etmek üzere, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergeler münasebetiyle
10 39 174:177
21 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Yıkıcı faaliyetler, silâhlı çalışmalar ve anarşi yaratan olaylarla İlgili; 8/10 sanayi genel görüşme önergesinin takdimen ve öncelikle görüşülmesine dair önerge münasebetiyle
10 39 168:170
22 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, Türkiye'de son günlerde görülen aşırı, yıkıcı ve bölücü faaliyetler hakkında demeci münasebetiyle
10 46 459
23 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Türkiye'de son günlerde görülen aşırı, yıkıcı ve bölücü faaliyetler hakkında kendi demeci
10 46 459:465
24 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 49 125:130
25 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 1971 yıllık Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, MGP Grubu Adına
11 49 45:67 114 124:130
26 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil olunan Hükümet Programının görüşülmesi münasebetiyle, MGP Grubu Adına
12 81 413:426
27 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanunun 1. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları münasebletiyle, MGP Grubu Adına
12 89 626:629
28 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Bugüne kadar uygulanmakta olan yabancı sermaye politikasının somut sonuçlarını değerlendirmek, yabancı sermaye yatırımlarının doğal kaynaklarımız üzerinde çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda ve zararları tespit etmek ve Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı yabancı Sermaye politikası hakkında bilgi edinmek maksadı ile Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergeler münasebetiyle, MGP Grubu Adına
13 95 153:162
29 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Sıkıyönetim kanun tasarısı münasebetiyle, MGP Grubu Adına
13 97 304:309
30 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi, Koçaş'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ile kurulan diplomatik ilişkiler konusunda önceki birleşimde yaptığı konuşma, üzerinde ileri sürülen ve radyo ve basında yayınlanan görüşlere dair gündem dışı demeci münasebetiyle
16 145 589:593
31 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle, MGP Grubu Adına
17 157 354:356
17 158 464:467 477:479 485:486 529:531 534:537
32 Genel Görüşme Önergeleri TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Ve iki arkadaşının hayat pahalılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, camlar, dış ticaret, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teşvik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tutumu hakkında, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/39)
19 9 176:177
33 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, MGP Grubu Adına
19 18 508:514
34 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : ihracat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve İki arkadaşının hayat pahalılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teşvik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tutumu hakkında Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi, Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle önleme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde reform yapılması gerektiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi ve İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki topyekün ve aydın işsizliğin nedenlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare getirmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
19 22 759:769
35 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, MGP Grubu Adına
21 40 41:54
36 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (MGP GENEL BAŞKANI) : Genel seçimler konusunda gündem dışı demeci
29 7 110:118
37 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Türkiye dışında ve içinde memleketimiz aleyhinde yapılan tahrikler ve Türkiye Cumhuriyetini yıpratma çabaları hakkında gündem dışı demeci münasebetiyle, GP Grubu Adına
32 45 500:503
38 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : TBMM'nin 303 üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23. madde eklenmesine dair teklifi münasebetiyle, GP Grubu Adına
36 80 324:329
39 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı münasebetiyle, GP Grubu Adına
38 125 578:579
40 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişti, Görev ve Yetkilerive Yargılama Usulleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle, GP Grubu Adına
38 126 742:753