E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN BİLGİN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatında yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 43 993
2 Söz Alanlar TURHAN BİLGİN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : 5434 sayılı TC Emekli Sadığı Kanununa 23.2.1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine, bazı maddeler eklenmesine ve 15.1.1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek kanunun 10.3.1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile kanununa bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
6 98 174
3 Söz Alanlar TURHAN BİLGİN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, İstanbul ve Kocaeli'de meydana gelen olaylar dolayısıyla TMMM'nin 17.6.1970 tarihli toplantısında, olaylar görüşülürken kamuoyunu yanıltacak beyanlarda bulundukları iddiasıyla Başbakan ve İçişleri Bakanı haklarında Anayasanın 89'ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
6 108 606
4 Söz Alanlar TURHAN BİLGİN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, haşhaş ekiminin kısıtlanması ve bu konuda Amerika kongresinde yapılan konuşmalara dair demeci münasebetiyle
8 133 630