E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekilli Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numaralı Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 11 344:345
2 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğl'nun, Ankara havasının kirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusundaki demeci münasebetiyle
1 14 415:416
3 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Ali Rıza Müftüoğlu'nun suni gübre suiistimallerine dair gündem dışı demeci münasebetiyle
1 18 553
4 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve Ankara Milletvekili Orhan Eren'-in, ikili anlaşmalar konusunun lâyikiyle anlaşılabilmesi ve bu alanda geniş görüşmeler yapılabilmesini temin için Anayasanın 86. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
2 29 298:299
5 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yusuf Yağcı'nın; Nallıhıan ilçesinde bâzı resmi görevlere yapılan partizanca baskılara dair gündem dışı demeci
2 29 286:287
6 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, hazırlanmakta olan Personel kanun tasarısının biran önce kanunlaştırılması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
3 47 177
7 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1970 mali yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki veren kanun tasarısı münasebetiyle
3 48 238:240
8 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Ankara Fen Fakültesinde cereyan eden olaylar ve onu takibeden gençlik hareketleri hakkında gündem dışı demeci münasebetiyle
3 58 602:608
9 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçerimez'in, son günlerde basında yer,alan ve Maliye Bakanlığı yetkililerine izafe edilen Personel Kanunu ile ilgili haberlere dair demeci münasebetiyle
3 60 688:690
10 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın parlömanter rejiminde sorumluluk ve Millet Meclisinin çalışmaları hakkında demeci münasebetiyle
3 60 681:684
11 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın, Siirt'te son oynanan futbol maçından sonra meydana gelen olaylara ve alınması lâzım gelen tedbirlere dair gündem dışı demeci münasebetiyle
4 76 563
12 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 84 152:167
13 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 85 234:236
14 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı 1970 yılı Bütçesi Münasebetiyle
5 85 198:207
15 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 85 255:256
16 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanunun Cumhurbaşkanlığınca geri gönderilmesi münasebetiyle
6 97 144:148