E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sıkıyönetim kanunu tasarısı münasebetiyle
13 97 294 298:301 313
2 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden dört muhrip satınalınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
14 108 68:70
3 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Trabzon Milletvekilli Ali Rıza Uzuner'in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar için yapılan çalışmalar dair sorusuna sözlü cevabı
14 110 135:137
4 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özerin, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Saffet Ünal'ın, Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın ve Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5'er üyeden kurulu 46 No lu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
14 119 582:584 612:614
14 120 636 642:643 656
5 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Erzurum-İspir ilçesinde bir vatandaşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine dair sorusu münasebetiyle
15 122 83 85
6 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Harp Okulları kanunu tasarısı İle İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arkadaşının, Harp Okulları Kanunu teklifi ve Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5'er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
15 133 565:566 576:577 585:586
7 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
21 44 420:437
8 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 4.1.1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 88. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu raporu münasebetiyle
23 67 488:490
23 68 568:575
9 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Afyon Milletvekili Rıza Cerçel ve Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Milli Hava Sanayiimizin kurulması maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulu 45 No. lu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
16 137 106
10 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, kaldırılan askerlik şubeleri ve istirdadedilen gazi maaşları konularındaki demecine cevabı
16 146 616
11 Söz Alanlar FERİT MELEN (CUMHURİYET SENATOSU VAN ÜYESİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Harp Akademileri kanunu tasarısı ve İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ile 15 arkadaşının, Harp Akademileri kanun teklifi ve Maliye, Milli Savunma ve Plân komisyonlarından seçilen 5'er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
16 137 80 86:87 98:99