E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz, Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmenoğlu ve Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'uun gündem dışı konuşmalara cevabı
26 125 548:550
2 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi imkânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmek,Bağcılığın geliştirilmesi, verimin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi konularını incelemek üzere birer Meclis araştırması yapılmasına dair önergeler münasebetiyle
12 87 547
3 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu hizmetleri için alınan personel ile bunların istihdamlarına dair sözlü sorusu münasebetiyle
13 106 692
4 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair Önergesi münasebetiyle
13 106 723:726
5 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeniden düzenleme» konusundaki uygulamaya ve yapılan çalışmalara dair Başbakandan sorusuna sözlü cevabı
14 114 317
6 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataövün, 10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon programına ve yapılan açık oturuma dair Başbakandan sorusuna sözlü cevabı
14 118 550
7 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, Türkiye Veteriner Hekimleri Derneği ve Odaları Birliğinin kongrelerine Tarım Bakanının ilgi göstermemesinin sakıncaları ve Çay ilçesindeki Karamık gölünün kabarması nedeniyle su altında kalan araziler için gerekli tedbirler alınması konularındaki demecine cevabı
15 122 66
8 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, haşhaş ekimi ve son günlerde Hükümetin bu konuda aldığı karara dair gündem dışı demecine cevabı
15 126 246
9 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türkiye'de iade edilecek Rumlara dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
15 126 254:255
10 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmenoğlu'nun, 657 sayılı Kanun muvacehesinde orman ve tarım mühendislerinin durumuna dair gündem dışı demecine cevabı
18 163 5:6
11 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, Hükümetin son günlerdeki tutumuna dair demecine cevabı
18 164 20
12 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun, Konya bağcılarının durumu, kuru üzümün, bağ çubuğu ve köklerinin değerlendirilmesi ve İçel Milletvekili Celâl Kargılının, orta öğretimde sınıf geçme sisteminin değiştirilmesine dair gündem dışı demeçlerine cevabı
18 170 205
13 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün, yurdumuzda burs alarak yüksek öğrenim görmüş Kıbrıs uyruklu kişilere çalışabilme imkânı verilmesine dair gündem dışı demecine cevabı
18 171 228
14 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoyun, Hükümet yardımından istifade edemeyen Kırşehir'in, yatırım indiriminin uygulanacağı il ve ilçeler listesine alınması sebebine dair gündem dışı demecine cevabı
20 25 56:57
15 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili, Uşak Milletvekili Adil Turan ile Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'nın gündem dışı demeçlerine cevabı
20 27 176:177
16 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanun teklifi münasebetiyle
20 36 576:577
20 38 747
20 39 775:776 785:786 794:796
17 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Toprak Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı ile gerekçesinin geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi
20 36 548
18 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur, Sivas Milletvekili Enver Akova, İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Amasya Milletvekili Salih Aygün, Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ve Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın gündem dışı konuşmalarına cevabı
20 37 653:655
19 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, kendisine gönderilen hararetamiz telgraflara dair gündem dışı demecine cevabı
30 17 6:7
20 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Cevat Küçük'ün, 196 sayılı Kanunun uygulanması konusunda gündem dışı demecine cevabı
30 17 9
21 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 7.2.1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
30 17 27:28
22 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
21 41 200:208
23 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
21 42 230:234
24 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 972 yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
22 52 697:700
25 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
22 53 853:855
26 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevler hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla değişik 6. maddesinin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 ve 8. maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile bir geçici madde eklemesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulu (68) numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
23 61 353:354 360 368 372 376
27 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Ordu ilinde cereyan eden kaçırma olaylarıyla ilgili gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın, cevabı
23 62 386
28 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın Kastamonu ilinin karayollarının durumu ve Kastamonu'ya gitmeyen fenni gübre konularındaki gündem dışı demeci ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç'ın öğretmenlerin intibak konusundaki gündem dışı demecine cevabı münasebetiyle
23 68 562
29 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6. maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
23 71 689:690
30 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekleyen 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı münasebetiyle
24 73 17:20 23 29:32
31 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın gündem dışı demeçlerine cevabı
24 78 247:248
32 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Enver Akova'nın vekil imamlar, köy imam ve hatip kadroları hakkında gündem dışı demecine cevabı
24 86 496
33 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu, ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç'ın gündem dışı konuşmalarına cevabı
25 100 183
34 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Dernekler kanunu tasarısı münasebetiyle
25 100 186
35 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
25 110 589
36 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in, pamuk ve çiğitli taban fiyatlarına dair gündem dışı demecine cevabı
26 120 309:310
37 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kânununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4. maddesinin tadili hakkında kanun teklifi münasebetiyle
26 129 737
38 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern, silâh, araç ve gereçlerle donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
26 129 731:732
39 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : 1472 sayılı Özel Yüksek Okul öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak yüksek okullar hakkındaki Kanunun 24. maddesinin değiştirilmesine ve 3. maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
26 134 920:921
40 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçerimez'in, faaliyetleri durdurulan memur sendikaları ve birlikleri Kanunu hakkında gündem dışı demecine cevabı
27 138 110:111
41 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nın, Ticaret Bakanı Naim Talu'nun, tutumu ve sarfettiği sözlerle ilgili konuşmasına cevabı
27 138 116:117
42 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Sivas milletvekilleri Mustafa Kemal Palaoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç çocuklar malûller, ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alınması gerekli tedbirlerini tespit etmek için Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
27 144 268:269
43 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Dört silahlı anarşist tarafından Bulgaristan'a kaçırılan THY'na ait Truva uçağı ile ilgili gündem dışı demeci
28 151 20:21
28 152 111:112
44 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın, beyaz zehir kaçakçılığı konusunda gündem dışı demecine cevabı
31 27 8
45 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın, Malatya Birinci Noteri Avni Gebeş'in, polisler tarafından dövülmesi ile ilgili gündem dışı demecine cevabı
31 30 217:218
46 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Devlet istihdamı politikası konusundaki gündem dışı demecine cevabı
31 33 402:403
47 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, müfettiş ve benzeri denetleme elemanları konusunda gündem dışı demecine cevabı
31 33 398
48 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Kemal Ataman'ın, Başkent Ankara'daki, su sıkıntısı ve Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın GİMA müessesesindeki yolsuzluk iddialarına dair gündem dışı demeçlerine cevabı
32 38 81:82
49 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 62 392:394
50 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Adana. Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun teklifi ile Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının,Çukurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri münasebetiyle
39 131 493:494
51 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç'ın, Parlamenterlerle Hükümet üyeleri arasındaki münasebetler konusundaki demecine cevabı
16 139 184
52 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülşen ile Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in demeçlerine cevabı
16 138 116:117
53 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : «Dış ticaretin devletleştirilmesi» hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 36. maddesine göre, gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
16 137 62
54 Söz Alanlar DOĞAN KİTAPLI (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu kanunu tasarısı ile, Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
16 138 136 142