E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Bingöl, Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, Bingöl'de yaşayan vatandaşların konut, eğitim ve öğretimi işleri konusunda gündem dışı demecine cevabı
20 37 644:646
2 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
22 48 211:225
3 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Milletlerarası Çalışma Teşkilâtıyle ilişkiler konusunda gündem dışı demeci
23 62 383:385
4 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı sosyal Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73. maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
27 145 356:360
5 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın asgari ücretlerin yeniden tespiti konusunda gündem dışı demecine cevabı
27 146 367:369
6 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Kozlu ve Üzülmez bölgesinde vuku bulan maden kazası dolayısıyla gündem dışı demeci
28 154 277:278
7 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçerimez 'in, kanun kuvvetindeki kararnameler konusunda gündem dışı demecine cevabı
29 12 366:368
8 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun, yurt dışındaki işçilerimizin sorunları ile ilgili gündem dışı demecine cevabı
29 12 362:364
9 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73. maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
29 12 386
32 38 88:90 93:94 96 99:101
36 73 21:22
10 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : 23 Ocak 1973 günkü Birleşimde İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın yaptığı gündem dışı demecine cevabı
32 44 422:425
11 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13. maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
33 51 125:130
12 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 47. Birleşimde ve Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün bu birleşimde yaptığı gündem dışı demeçlerine cevabı
33 51 112:114
13 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Daha önceki birleşimlerde bakanlığı ile ilgili olarak yapılan gündem, dışı konuşmalara cevabı
33 57 554:556
14 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 67 25:43
15 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusunda Genel Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
36 90 500:501
16 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Bazı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının, düşürülmesine dair olan ve Cumhurbaşkanınca geri gönderilen kanun teklifi münasebetiyle
39 131 461:462
17 Söz Alanlar ALİ RIZA UZUNER (TRABZON) (ÇALIŞMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
39 131 451:452 458:459