E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının, iktisadi Devlet Teşekküllerinde israfa sebebiyet iddiasıyla bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi ile, Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, iktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askeri ve resmi müesseselerin, dinlenme kampları için yapılan harcamalar konusunda bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
1 19 642:645
2 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
2 27 229:231 238
3 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
3 44 4:17
3 45 129:138
5 83 4:10 64:74
4 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 1970 mali yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarih, tahakkuk ve tahribine yetki veren kanun tasarısı münasebetiyle
3 48 217:219 227
5 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Amasya eski Milletvekili Nevzat Şenel ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, 6122 sayılı Kanunun 4. maddesiyle değişik 5434 sayılı Kanunun 66. maddesinin (B) fıkrasında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 74. maddesinin 4. fıkrasından sonra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
3 50 308:310
6 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Yargıtay Teşkilâtında raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet Memurlarının aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
3 58 622:623
7 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Milletlerarası Para Fonu Ana sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
4 65 138:139
8 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hakkında kanunu teklifi münasebetiyle
4 65 135:136
9 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Geçici Komisyon, raporu münasebetiyle
4 67 208:210
10 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 92 1111:1121 1135:1137 1144:1145 1174:1180
11 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarısı münasebetiyle
6 107 559:567 573 591:593
6 108 626:627 630:631 633:634
6 109 647 650:651 653 661:632 673:674 676:682 684 687 689:694
7 111 7:11 14:15 29:32 36:37 46:47 60:62 65:67
7 112 89:91 98:99 102:104 117:118 123:124 128:129 138 148:149
12 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Emlâk Vergisi kanunu tasarısı münasebetiyle
7 113 179:183 188 202:203 205:206
7 114 252:257 293 295 302
13 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun, tasarısı münasebetiyle
7 115 361:371 390
7 116 451:452
7 117 523:524
7 118 546:548 578 582:583 597:598
7 119 635:636
7 120 680:681 718:719
14 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun, tasarısı münasebetiyle
8 121 14:16 55:56 64:66
8 122 113
8 123 127:128 142:145 160:161 163:164 180:181
8 124 218:223 240:241 252 262:265
8 125 283:285 297 318:319 341:342
15 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 30.5.1970 tarih ve 1296 sayılı 1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
8 135 741
16 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
8 137 868
17 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın, memurların Aralık ayı maaşlarını tam olarak almamalarının sakıncalarına dair demeci münasebetiyle
9 18 143:144
18 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, Türk parasının değerini düşürme kararının alınmasından Hükümetin şimdiye kadarki ekonomik ve politik aksaklıklarının sebebolduğu ve bu kararın Türk ekonomisini bir çıkmaza soktuğu iddiasıyla Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 24 353:361
19 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
11 49 10:22 111:124
20 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 60 887:905
21 Söz Alanlar ALİ MESUT EREZ (KÜTAHYA) (MALİYE BAKANI) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
11 61 942:951 956:957 983:985 990