E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ZEKAİ BALOĞLU (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6. maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
4 74 506:509 514:515 520
2 Söz Alanlar RIZA TURGAY (SAYIŞTAY BAŞKANI) : Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 84 120:121
3 Söz Alanlar NECDET TANER (BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ) : Genel Kadro kanunu tasarısı münasebetiyle
8 129 464 470
4 Söz Alanlar ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (İLHAMİ ADNAN BAŞERKAFAOĞLU) (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : 1970 yılı Bütçesi finansman kanunu tasarısı münasebetiyle
8 135 724
5 Söz Alanlar ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (İLHAMİ ADNAN BAŞERKAFAOĞLU) (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Emlâk Vergisi kanun tasarısı münasebetiyle
8 135 729 730 732:733 735:738 739
6 Söz Alanlar HAKKI ÖZKAZANÇ (MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI) : 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
10 45 366
7 Söz Alanlar AYDIN ALACAKAPTAN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 35. maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 79. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
10 48 608
8 Söz Alanlar ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (İLHAMİ ADNAN BAŞERKAFAOĞLU) (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
23 64 434
9 Söz Alanlar CENGİZ ALTUĞ (TURİZM GENEL MÜDÜRÜ) : Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği kanunu tasarısı münasebetiyle
25 111 681:682 685 721 725
10 Söz Alanlar ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (İLHAMİ ADNAN BAŞERKAFAOĞLU) (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
26 114 86
11 Söz Alanlar ORHAN ÇEVİK (İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRÜ) : İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngör ile Cumhuriyet senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifleri münasebetiyle
26 133 895
12 Söz Alanlar MEHMET ÖNDER (BAŞBAKANLIK KÜLTÜR MÜSTEŞARI) : Eski Eserler kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
29 10 178
13 Söz Alanlar OĞUZ GÖKMEN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EKONOMİK VE SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜRÜ) : Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
35 72 620
14 Söz Alanlar OĞUZ GÖKMEN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EKONOMİK VE SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜRÜ) : XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
35 72 628
15 Söz Alanlar OĞUZ GÖKMEN (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EKONOMİK VE SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜRÜ) : 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzalanan «Gelir ve Servet Vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hususların düzenlenmesine ilişkin anlaşma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
35 72 629