E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Nâzım Bayıllıoğlu'nun, Adıyaman merkez ve ilçelerinde sağlık elemanları bulunmadığına, yolların bozuk olduğuna, tütün piyasasının geç açıldığına bu nedenlerle gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle
15 80 534
2 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm, Yerli ilâç endüstrimizin sosyal, sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntılarıyla aydınlatmak üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
16 88 268
3 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Giresun Devlet Hastanesinde ameliyat edilen hastalara verilecek kan bulunamaması sebebiyle ölümlerin arttığına, Giresun'da bir kan bankası şubesi açılması lâzımgeldiğine dair demeci münasebetiyle
17 104 240:241
4 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, Tokat Devlet Hastanesinin ek inşaatı için ayrılan ödeneğin niçin başka tarafa aktarılmış olduğuna dair sözlü sorusu münasebetiyle
20 138 657:658
5 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, Tokat'ın Zile Devlet Hastanesine ameliyat servisi için lüzumlu olan narkoz aletinin, bugüne kadar, verilmemesi sebebine dair sorusu münasebetiyle.
22 8 244:245
6 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer tedbirleri tesbit etnnek üzere bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
22 11 289:291
7 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle.
23 21 55
8 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, İçtüzüğün 222. maddesinin âtıf yaptığı 119 numaralı dip notuna istinaden Havza ilçesinin Bekdiği köyünde buğdaydan zehirlenerek ölen vatandaşlar hakkında açıklama yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
24 34 80
9 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçeleri münasebetiyle
26 48 118:130
10 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'nun, Diyarbakır ili Çermik ilçesi Alos bucağında bucak müdürü ile sağlık personeli arasında vukua gelen müessif olay hakkında demeci münasebetiyle
27 57 133:134
11 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe ve 3 arkadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanununa ek, Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilûmum memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki kanun teklifler münasebetiyle
31 32 167
12 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in Full-time çalışmalarından beklenen faydaların sağlanmadığına ve hastalardan alınan muayene ve tedavi, giderlerime dair demeci münasebetiyle
31 33 298
13 Söz Alanlar VEDAT ALİ ÖZKAN (KAYSERİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 56 123:135