E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin, yurdun çeşitli yerlerinde görülen asayişsizliklere, özellikle, Doğudaki eşkıyalık ve Batıdaki gangsterlik olaylarıma son verilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle
16 88 242
2 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1968-1972) münasebetiyle
20 130 72 75 94 98 110:112 119:120 125:127 131 138 140 147 156
20 131 220:224 232 236 240 245 247:248 261 275 290
20 132 306 308:309 315 322 327 333 335 339 345:346
3 Önergeler SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair kanun tasarısının ve bu tasarı hakkında Anayasa Komisyonu mütalâasının Plân Komisyonuna havalesine dair (1/367)
21 139 9
4 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı münasebetiyle
21 141 192 197 214:215
21 142 241 258
5 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 6209 sayılı serbest bölge kanunu gereğince çıkarılması gereken tüzüğün neşredilip edilmediğine dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
22 8 226:227
6 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'da çimento fabrikası kurulmasının İkinci Beş Yıllık Plâna alınıp alınmadığına dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
22 8 237 239
7 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabrikası kurulması ile süt sanayiinin geliştirilmesi hususlarında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
22 8 241
8 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlunun, Başbakanın Gökçekaya barajının temel atma töreninde yaptığı konuşmaya dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
22 8 255:258
9 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve üç arkadaşının, vatandaşı birbirine düşüren çeşitli olaylarla spor alanlarında cereyan eden hâdiselerin siyasi sorumluları olduğu iddia edilen İçişleri Bakanı ile Devlet Bakanı hakkında Anayasanın 89. ve 105. maddeleri gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
24 33 26:27
10 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
24 40 458
11 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
24 41 557:558
12 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle.
25 43 72:81
13 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
25 43 110:121
14 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle.
25 44 241:246
15 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle.
25 44 159:162
16 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin görüşülmesi sırasında, cereyan eden olaylar münasebetiyle.
25 46 429
17 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Hükümet Başkanı, bakanlar ve ileri gelen bâzı Devlet memurlarının, son seçimlerde verdikleri beyanat ve yaptıkları fiillerde Anayasa ve seçim suçu işledikleri iddiasiyle, Anayasanın 89. maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
28 83 533:549
18 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, Sivas ili ve çevresinin sorunları hakkındaki demeci münasebetiyle
28 86 623
19 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 29.12.1966 tarih ve 819 sayılı Avans kanunu tasarısı ile il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kurumlar ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve hizmetlilerine, emekli, âdil malûl,vazife malûlü, dul ve yetim aylığı alanlara geçici zam verilmesine dair teklifler münasebetiyle
28 91 891:894
20 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, İstiklâl Madalyası sahiplerine verilmesi gereken şeref aylıklarının ödenmesinde karşılaşılan zorluklara dair demeci münasebetiyle
29 5 40:41
21 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Gıyasetin Karaca'nın, temsil ödenekleriyle ek ders ücretlerini alamayan öğretmenlerin durumlarına dair demeci münasebetiyle
30 26 463
22 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in, Kartal Singer Fabrikası işçilerinin grevi ve buna sebep olan çalışma zorlukları hakkında demeci münasebetiyle
31 31 90:92
23 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın ve 11 arkadaşının, Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun teklifi münasebetiyle
31 36 478:479
24 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
31 37 531:533 540
25 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 51 11:12
26 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 52 119:139 142:144
27 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
33 52 218:220
28 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
33 52 176:183
29 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 53 375
30 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 1969 yılı Bütçesinin uygulanması sırasında, Devlet kurumlarından iş isteyen vatandaşlara eşit muamele yapılması, bu konuda kurumların ilgililerine yetki verilmesi, onlar üzerinde siyasi baskı yapılmaması konularındaki, gündem dışı demeci münasebetiyle
35 71 320:321
31 Söz Alanlar SEYFİ ÖZTÜRK (AHMET SEYFETTİN ÖZTÜRK) (ESKİŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : 4936 sayılı Kanunun 20. maddesi ile bu kanunun 27.10.1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
36 98 709