E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Süleyman Onan'ın, Kırşehir çiftçi ve bağcılarının, Hükümetçe destek alımı yapılmaması bir şira deposu kurulmaması ve 776 sayılı Kanunun işlememesi yüzünden ürünlerini satamadıklarını açıklayan konuşmasına sözlü cevabı
9 10 208:209
2 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, iktidarın ticaret odaları seçimlerinde yaptığı baskıya ve bir Amerikalı çavuşun sarkıntılık yapması olayının mecrasından saptırılarak vatandaşları baskı altında tutmaya sebep olmaması gerektiğine dair demecine cevabı
9 12 252:253
3 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir transferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamullerinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
9 12 273:275
4 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba fasulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Anayasanın tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşanların emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 52. maddesi hükmüne aykırı olup olmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
9 15 422:423
5 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik ve pirinç müstahsıllarını zor durumdan kurtarmak için tedbirlerin alınması, bir taban fiyat tesbit olunması ve spekülatif karakterlerin önlenmesi konularındaki demeci münasebetiyle
9 15 395:396
6 Önergeler SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Kooperatifler kanun tasarısının, Adalet, Tarım, Ticaret ve Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/142)
11 34 293
7 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Karadeniz bölgesi müstahsilinin sosyal ve ekonomik hayatına tesir eden faizci ve halk münasebetleri yönünden önemli ve âcil olarak Hükümetin alması gerekli tedbirlere dair demeci münasebetiyle
11 34 289:290
8 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, makinelı tarım araçlarının Devletçe ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım Kredi kooperatifleri eliyle satılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözü sorusu münasebetiye
11 36 425:428
9 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası hakkındaki raporu münasebetiyle
12 43 136:138
10 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun, Toprak Mahsulleri Ofisi hakkındaki raporu münasebetiyle
12 44 181:183
11 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, sel felâketi sebebiyle zarara uğrayan küçük çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sorusu münasebetiyle
12 49 408 412
12 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin, TC Ziraat Bankasınca küçük çiftçiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihtiyaçlarına uygun bir se viyeye yükseltilmesi için ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım Bakanından sorusu münasebetiyle
12 49 400:406
13 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (TİCARET BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 60 94:98