E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun tahılları zararlı haşerelerden korumak için İskenderunda kurulan kobalt 60 radyotör tesislerinin mevcut faydalar yanında vatandaşların sağlığı bakımından tehlikeli olup olmadığı bakımından tehlikeli olup olmadığına dair demeci münasebetiyle
15 80 535:536
2 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Türkiye-Suriye sınırı üzerindeki gümrük kapılarında Türk hacılarından yersiz alınan paralara dair demeci münasebetiyle
15 82 651
3 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Sabri Özcansan'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kimsesiz çocuklara yetiştirme yurtları açılmasına ve çacuk eğitim ve bakımı dâvasının tezelden çözümlenmesi için tedbirler alınmasına dair demeci münasebetiy0le
16 91 370
4 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, Adana'nın Hâruniye bucağına bağlı köylerde vukua gelen depremden zarar gören vatandaşlara gerekli yardımların yapılması ve tedbirlerin alınması konusundaki demecine cevabı
16 93 433:434
5 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Adana çiftçisinin yağmur, sel ve dolu âfetleri dolayısıyla uğradığı zararlara, pamuk tohumuna ve pamuk böceklerıyla mücadele konusunda gerekli yardımların yapılmasına dair demeci münasebetiyle
17 103 201
6 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu'nun Yozgat'ta şiddetli yağışlar yüzünden zarara uğrayan ilçelere ve bunlara yardım yapılması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
17 103 202
7 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, hayat pahalılığı, piyasada para sıkıntısı çekildiği ve Almanya'daki işçilerimizin eşlerinin açtıkları nafaka dâvaları ilâmlarının infaz edilmediği konularındaki demeci münasebetiyle
17 104 241:242
8 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, sel ve doludan zarar görenlere yardım yapılmasına dair demeci münasebetiyle
17 112 554
9 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, Samsun'da yaptığı temaslar sonucunda eksikliklerini gördüğü mahallî ihtiyaçları hükümete duyurmak istediği hakkındaki demeci münasebetiyle
18 113 9:10
10 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, harc ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onaylanmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
18 115 192
11 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarına tesir eden mükellefiyetlere bertaraf etmek amacıyla alınan Bakanlar Kurulu Kararnamelerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
18 116 327:328
12 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Gültekin Sakarya'nın, 24.12.1967 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 166. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
18 117 443:444
13 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in, bu yıl fındık mahsulünün az olması sebebiyle üreticilerin zor durumda kaldıklarına, borçlarının tecili ve yeni krediler açılması gibi tedbirlerin alınması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
19 123 157:158
14 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı münasebetiyle
21 140 92:93 125 127:128 131
21 141 188:189 203:205 215 222
15 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Tunceli'nin Pülümür ve Erzincan'ın, Tercan ilçelerinde vuku bulan deprem felâketine dair
21 149 692:693
16 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, ürünlerini satamıyan üzüm üreticilerinin durumuna dair demeci münasebetiyle
22 11 268:269
17 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3)-işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
22 18 623:624
18 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Elâzığ Milletvekili Kemal Satır'ın, 1953 yılında çıkan ve Abana ilçesinin köy haline getirilmesine dair olan Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline rağmen, bu defa İçişleri Bakanlığınca Abana'nın bucak haline getirilmesinin uygun bulunmadığına dair demeci münasebetiyle
23 22 81:82
19 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa ili merkez ve ilçelerinin uğradığı sel felâketi ve alınması gerekli tedbirler hakkındaki demeci münasebetiyle
23 26 266:267
20 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı olaylarını incelemek ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa nın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
23 28 435:438
21 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in Karadeniz Balıkçılık kooperatifleri hakkındaki konuşması münasebetiyle
23 30 519
22 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, millî kuruluşları ve bu arada yüksek öğrenim gençliği kuruluşlarını hedef alan ve gün geçtikçe etkisini artıran yıkıcı akımlara karşı ciddî tedbir alınması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
24 38 343
23 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Bütçesi münasebetiyle
25 44 140:144
24 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, çiftçilerin banka borçları nın icra yolu ile takibinin durdurulmasına dair demeci münasebetiyle
27 64 401:402
25 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Bursa'da yapılan toplantılar ve bâzı gazetelerdeki yayınlarla Anayasanın temel ilkelerine aykırı davranışlarda bulunduğuna dair demeci münasebetiyle
27 64 400
26 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'un, traktör plasmanı olmayışı yüzünden Ziraat Bankasından traktör kredisi alamıyan çiftçilerin durumu hakkındaki demeci münasebetiyle
27 66 471:472
27 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı ve Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Anayasanın 45 ve 52. maddeleri muvacehesinde tütün ekicilerine karşı görevini yerine getirmiyen Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair demeci münasebetiyle
27 66 469:470
28 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kendisinin, 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının, havale olunduğu İçişleri, Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek 4'er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda incelenmesine dair önergesi münasebetiyle
27 69 521
29 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Ziyaeddin İzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
28 84 584:585
30 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, üniversitelerimizde yapılması gereken re form çalışmalarıyla ilgili demeci münasebetiyle
29 5 41:42
31 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesizin, tefecilik konusunda araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun çalışmadığı, tefeciliğin devam ettiği konusundaki demeci münasebetiyle
29 7 151:152
32 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve İki arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs dâvasında uygulanacak millî politikanın 88. maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
31 29 34
33 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Tütün ve Tütün tekeli kanunu tasarısı münasebetiyle
31 30 48
31 38 569:570 573 579
34 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
32 41 15
35 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Tarımda asgari ücret tespit usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasına uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı münasebetiyle
32 42 69 70
36 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında emniyet kontrolünün uygulanması hususunda anlaşma ve işbu anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Büyük elçiliği arasında teati edilen mektupların onaylanmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
32 42 76:78
37 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'nun, pancar bedellerinin ödenmemesi sebebiyle üreticilerin içinde bulundukları güçlüklere dair demeci münasebetiyle
32 44 234:235
38 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Salâhâtin Hakkı Esatoğlu'nun, üzüm ve patates üreticilerinin sorunlarına dair demeci münasebetiyle
32 44 236:237
39 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Bütçesi münasebetiyle
33 52 201:206
40 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 359 sayılı TRT Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair olan kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan seçilecek üçer kişiden kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
35 82 702:704
41 Söz Alanlar SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Emlâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
36 92 382:383