E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 30. Hükümetin (I. Demirel Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 5 74:97
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 30. Hükümetin (I. Demirel Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 6 107:155
1 7 160:195
1 8 199:260
1 9 262:319
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 30. Hükümetin (I. Demirel Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 10 322:323 328:331
4 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Birleşmiş Milletler Asamblesinde Kıbrıs dâvası için son alınan karar ile Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu safhalar üzerinde Genel Görüşme açılmasına dair önergeler münasebetiyle.
1 26 639
5 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'i ABD Başkanı Johnson'un mektubunun bir gazetede yayınlanması üzerine kovuşturmanın başladığına, bu emrivaki karşısında bu mektubun ve buna verilen cevabın yayınlanmasının Hükümetçe gerekli görüldüğüne dair demeci ve bu demeç üzerine yapılan görüşme münasebetiyle
2 35 394:396 402:404
6 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in sağlık durumu ile ilgili verilen rapor gereğince, tedavi edilmek üzere bugün ABD'ye hareketlerinin kararlaştırıldığını, ancak hava muhalefeti dolayısıyla uçağın vaktinde gelmemesi yüzünden hareketlerinin Şubatın ikinci Çarşamba gününe kaldığını bildiren demeci
2 39 494
7 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle
3 47 241:253
8 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde
4 58 795:809
9 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısının kabulü münasebetiyle
4 59 820:821
10 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : ABD ile Türkiye arasında ilişkilerin bütün ayrıntılarıyla yeniden gözden geçirilmesini sağlamak üzere Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge münasebetiyle
7 110 712:716
11 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar ve 7 arkadaşının, Hükümetin Anayasa çizgisi gerisinde bir politika izlemiş olması sonucunda Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve davranışların son zamanlarda büsbütün yoğunlaşmış olduğu iddiasıyla Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair Önergesi münasebetiyle
12 50 456:468
12 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
13 55 148:164
13 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
13 55 192:206
14 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1967 bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlık tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
14 66 769:797
14 67 808:809
15 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : İkinci Beş Yıllı Kalkınma Plânı (1968-1972) münasebetiyle
20 129 3:68
20 132 367:368
16 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 22.7.1967 tarihinde Adapazarı ve dolaylarında meydana gelen deprem felâketi hakkında
21 146 543:544
17 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : İçişleri Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin görüşülmesi sırasında, cereyan eden olaylar münasebetiyle
25 46 415:424
18 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde
26 54 692:730
26 55 737:738
19 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
27 56 60:63
20 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Yüksek öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot ve işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit edebilmek, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek ve gerekli tedbirleri ortaya koymak ve son günlerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik ve üniversite öğrenimi mese leleri hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair önergeler münasebetiyle
28 78 250:252
28 80 329:367
28 81 379:382 394:413
21 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 20 nci yıldönümünü kutlama töreni dolayısıyla
29 15 490:494
22 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın ve 11 arkadaşının, milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun teklifi münasebetiyle
31 36 480:481
23 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
32 49 610:614
32 50 720:738 740
24 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : İçişleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 54 472:477
25 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : 1969 Bütçesinin Tümü Üzerinde
34 62 948:982
26 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 7 arkadaşının, Yargıtay Başkanının cenaze töreninde meydana gelen irtica olayının sorumlusu olduğu iddiasıyla, Hükümet hakkında Anayasanın 89 nci maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
36 88 211:223
27 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (BAŞBAKAN) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 arkadaşının Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
36 93 452:454