E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığına dair sözlü sorusu münasebetiyle
16 84 87:89
2 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, Van'ın, Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair sorusuna cevabı
16 84 85
3 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir baraj inşasının programa alınıp alınmadığına dair sorusuna cevabı
16 84 85:86
4 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2. maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
16 87 216:218
5 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) «Kalkınma Plânı münasebetiyle
20 131 166 170:174 188:189 196:197
6 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı Kamuma ek bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
21 139 31:32
7 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, Samsun ilinde meydana gelen sel felâketi dolayısiyle gerekli tedbirlerin alınması ve yardımların yapılması konusundaki demeci münasebetiyle
22 7 164
8 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'nin, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Etibank'ın 'Keşker Çakmaktaşı Müessesesinin kapatılmasının doğru olmadığına dair demeci münasebetiyle
22 18 578
9 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu münasebetiyle
23 22 118:119 121
10 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Burdur ilinin önceki gün uğradığı sel felâketi ve bu konuda tedbirler alınması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
23 25 209
11 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum Ovasının sulanması için ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu münasebetiyle
23 25 243:245
12 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Yozgat Milletvekili Celâl Sungurun, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde vukubulan seller dolayısiyle tedbir alınması ve sıtma eradikasyonu personeli ile ilgili Kanunun biran önce çıkarılması konularındaki demeci münasebetiyle
23 27 310:312
13 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, Erzurum'da kömür dağıtımının daha fazla gecikmesini engelleme konusunda Hükümetçe gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle
23 32 628
14 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, Pülümür ilçesinin Kocatepe köyünde çığ yüzünden ölüm ve yaralanmalar olduğu, bu gibi hâdiselerin önlenmesi için iskân politikası takibedilmesi ve gerekli yardımların yapılması konularındaki demeci münasebetiyle
24 34 78:79
15 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Adana Milletvekili Ali Karcı ile Kars Milletvekili Âdi Kurtel'in, petrol konusunda ulusal çıkarımıza ve milli bağımsızlığımıza uygun bir politika izlememesi, millî çıkarlarımıza karşı bir uygulamanın içerisinde bulunması iddiasiyle Anayasanın 89. maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
24 35 177:184
16 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılmasına dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sorusu münasebetiyle
24 37 295
17 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Kenan Esenğin'in, TKİ Kozlu havzasında işçilerin yaptıkları grev ve bunun sebepleri hakkındaki demeci münasebetiyle
24 37 259:261
18 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
24 42 688:693
19 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 yılı bütçeleri münasebetiyle
25 47 641:660
20 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu münasebetiyle
28 75 135:137
21 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını incelemek üzere, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
28 93 964:971
22 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, Türk-Yunan sınırında Yunanlıların Meriç nehri yatağını değiştirerek aleyhimize toprak kazandıklarına dair konuşması münasebetiyle
29 14 394:395
23 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyarın, Güven Partisi adına, Güney illerimizde vuku bulan su taşkınları felâketi hakkındaki demeci ile İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, aynı konudaki tenkid ve temennileri münasebetiyle
30 21 222:225
24 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin; Erzurum'da çekilmekte olan kömür sıkıntısına dair demeci münasebetiyle
32 41 4:5
25 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 55 650:664
26 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hidro-Elektrik tesislerinin devrine müteallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
35 67 166:167
27 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, Türk-Yunan hudut meseleleri hakkındaki demeci münasebetiyle
35 78 546
28 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'in, Kızılırmak üzerindeki regülâtörün yıkılması dolayısıyla o bölge halkının ıstırabı hakkında demeci münasebetiyle
35 82 699
29 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın Ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkelerine aykırı olarak madenlerimizin yabancılara devredildiği iddiasıyla Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
36 87 143:153