E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 15. Birleşimde yaptığı konuşmayı cevaplandırdı ve CHP Hükümetinin Anayasanın lâiklik prensibini zedelediğine dair her hangi bir demeçte bulunmadığına dair konuşması
1 16 419
2 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, tapulama ücretinin âdilâne bir şekilde düzeltilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
1 18 450:451
3 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Tarihî Ayosofya'nın cami haline getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
1 22 552
4 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, İmroz ve Bozcadayı megalo idea etkisinden kurtarma teşebbüslerine, dair demecine cevabı
2 32 244:245
5 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
2 34 367
6 Önergeler REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 509 sayılı Tapulama kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair (1/128,4/37)
2 43 670:675
7 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Diyanet İşleri Bütçesi münasebetiyle
3 48 313:324
8 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
3 48 348:355
9 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi münasebetiyle
3 48 395:398
10 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Yüce Meclisin çalışmalariyle ilgili Başkanlık Divanı Kararı münasebetiyle
6 87 104:105
11 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Korgeneral Refet Ürgenalp'ın sözlerini yeren Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın Meclisteki demecinin ancak kendisini ilzam ettiğine ve Hükümetin, Anayasanın ele aldığı lâiklik prensibini bütünüyle yerine getirdiğine dair demeci
6 90 213:214
12 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
6 90 261:266
6 92 348:349
13 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde'deki Gebere Barajından alınan sulama ücreti, Akkaya barajının yapılacağı yerlerin kamulaştırılması ve 506 sayılı Tapulama Kanununun iptali sonunda açıkta kalan memurların aylıkları konularındaki demecine cevabı
7 99 138:139
14 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 245 Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in kadro kanunu hazırlıklarının gecikmesi ve Hükümetin bu hususta oyalayıcı demeçler verdiği hakkındaki konuşmasına cevabı
7 104 363:364
15 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Muş ilinde üç aydan beri maaş alamayan personelle ilgili demecine cevabı
8 115 236
16 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, ayçiçeği tohum alımları ve fiyat politikası ile toprak dağıtımı konularımda demecine cevabı
9 8 162
17 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, iktidarın Ticaret Odaları seçimlerinde yaptığı baskıya ve bir Amerikalı çavuşun sarkıntılık yapması olayının mecrasından saptırılarak vatandaşları baskı altında tutmaya sebep olmaması gerektiğine dair demecine cevabı
9 12 251:252
18 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy dinî duyguların ve konuların istismar edildiği iddiasıyla Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 15 404:415
19 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, Doğu'daki şakilere dair Hürriyet Gazetesinde çıkan resim ve yazılara dokunan ve asayiş konusunda tedbirler alınarak şakilerin yok edilmesi hakkında demeci münasebetiyle
9 15 395
20 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, Anayasamızın kabul ettiği temel haklar ve hürriyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hükümetçe izlenen politika üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 16 487:488
9 17 510:519
21 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Üçüncü Orduya bağlı 51. Tümen 247. Piyade Alayı Karargâh Bölüğü koğuşunda meydana gelen ve 65 erimizin şehit olması ile neticelenen yangın olayı dolayısıyla üzüntü ve başsağlığı dileklerini bildiren önergeler ve demeçler münasebetiyle
9 16 459:460
22 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Dördüncü koalisyon zamanında bâzı milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, karşılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan sorusuna sözlü cevabı
9 18 567
23 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tesbit edilmesi için Hükümet hakkında bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
10 25 182 190:192
24 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlara dair
11 37 505:507
25 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 55 252:256
26 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
13 56 274:277
27 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
13 56 321:324
28 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Pancar paralarını alamayan üreticilerin sıkıntı içinde bulunduklarına, bu konuda tedbir alınması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
15 73 185
29 Söz Alanlar REFET SEZGİN (ÇANAKKALE) (DEVLET BAKANI) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
15 75 297:298 301