E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Birleşmiş Milletler Asamblesinde Kıbrıs dâvası için son Kore ile Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu safhalar üzerinde Genel Görüşme açılmasına dair önergeler münasebetiyle, MP Grubu adına
2 28 12:24
2 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, ABD Başkanı Johnson'un mektubunun bir gazetede yayınlanması üzerine kovuşturmanın başladığına, bu emrivaki karşısında bu mektubun ve buna verilen cevabın yayınlanmasının Hükümetçe gerekli görüldüğüne dair demeci ve bu demeç üzerine yapılan görüşme münasebetiyle, MP Grubu adına
2 35 397:402 407:409
3 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde, MP Grubu adına
4 58 749:765
4 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Bütçe görüşmelerinin aralıksız devamı yüzünden yorgunluğun arttığı ve sinirlerin gergin bir hale geldiği gerekçesiyle çalışmalara ara verilmesini isteyen önergeler münasebetiyle
5 63 125:127 129:130
5 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Usul hakkında
5 64 186:188
6 Genel Görüşme Önergeleri OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) (MİLLET PARTİSİ GRUBU BAŞKANI) : Parlâmento üyelerine vâkı tecavüzler ve 6/7 Mayıs 1966 gecesi TBMM'de yapılan araştırma olayı hakkında bir Genel Görüşme açılmasına dair (8/20)
6 94 429
7 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Parlâmento binasının bâzı odalarında geceleyin araştırma yapılması ile ilgili görüşmeler münasebetiyle, MP Grubu adına
6 94 411:416
8 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : CHP Meclis Grubu Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Hükümetin yüksek idarecilerle ilgili politikasını ve Danıştay kararları karşısında davranışını incelemek üzere Anayasanın 89. maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle, MP Grubu adına
8 115 250:252
9 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Geçen Birleşimle ilgili bir husus hakkında
9 10 206:207
10 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bantlarında sahtecilik yapıldığına dair iddiası ve bu konuda bir Meclis araştırması komisyonu teşkili hakkındaki önerge münasebetiyle, MP Grubu adına
9 17 526:540
11 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Yeterlik önergesi aleyhinde
9 19 635:637
12 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, Türkiye'deki kömür fiyatlarınım yeniden tesbit edilmesi içim Hükümet hakkında bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
11 28 15
13 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce ve iki arkadaşının, Kıbrıs ikili anlaşmalar ve Türkiye'deki Amerikan üsleri meseleleri ile ilgili dış politika konusunda Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle, MP Grubu adına
11 28 19:50
14 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Usul hakkında
11 28 14:15
15 Üyelerle İlgili İşler OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Bir toplantı yılında iki aydan çok izin alan Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'na ödeneğinin verilebilmesi (3/567)
12 44 163
16 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bandlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiasını tahkik için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu münasebetiyle, MP Grubu adına
15 69 58:75
15 73 212:216
15 76 354:361
15 80 539:564
17 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Kendisinin, Avrupa'da çalışan Türk işçileri konusunda, Hükümetçe izlenen politikanın kifayetsiz olduğu iddiasiyle Başbakan hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
27 69 522:542
18 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Hükümet Başkanı, bakanlar ve ileri gelen bâzı devlet memurlarının, son seçimlerde verdikleri beyanat ve yaptıkları fiillerle Anayasa ve seçim suçu işledikleri iddiasiyle, Anayasanın 89. maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle, MP Grubu adına
28 83 508 514:518
19 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs dâvasında uygulanacak millî politikanın tespit ve takibi için Anayasanın 88. maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair Önergeleri-münasebetiyle, MP Grubu adına
31 34 399:406
20 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, MP Grubu adına
32 49 614:623
32 50 711:713 739:740
34 62 884:899
21 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Başbakanlık 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle, MP Grubu adına
33 52 139:142
22 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Dışişleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle, MP Grubu adına
34 56 39:43 97:99
23 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : Çalışma Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle, MP Grubu adına
34 58 477:482
24 Söz Alanlar OSMAN BÖLÜKBAŞI (ANKARA) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Beliğ Beler ve 227 arkadaşının, Anayasanın 68. maddesinin değiştirilmesine ve geçici 11. maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle, MP Grubu adına
36 93 436:438 454:458