E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, resmî ilkokullarda çalıştırılan muvakkat öğretmenlerin adedine dair sorusuna sözlü cevabı.
1 20 509:511
2 Önergeler ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı ile ilgili
1 21 522:523
3 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Çorum'da 1965 yılında kaç ilkokul yapıldığına, dair sorusuna sözlü cevabı.
1 21 524:525
4 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle.
1 25 622:623
5 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı.
2 36 443:444
6 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı.
2 36 446
7 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, halen Avrupa ve ABD'de Devlet ve kendi hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair sorusuna sözlü cevabı.
2 36 450:452
8 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Akalın'ın, ilkokul müfettişleri için her ilçeye jeep arabası verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı.
2 42 613
9 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniversite ve yüksek okullara giremeyenlerin durumları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle.
2 42 631
10 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Canbilgin'in, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı Merkez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokul Müdürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna dair sorusuna sözlü cevabı.
2 42 631:632 634
11 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı bütçeler münasebetiyle.
3 50 633:647 649:650
12 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'nın, öğretmenlere huzur ve güven vermek ve Hükümetin bu konudaki tutumunu eleştirmek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
5 61 73:76
13 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde meydana gelen olaylar hakkındaki demecine cevabı.
5 67 353:354
14 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve müfredat programlarında tadilât yapmak suretiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânlarının sağlanıp sağlanamayacağına dair sorusuna sözlü cevabı.
5 71 549
15 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müfredat proğramı ve öğretim metodu bakımından, başka ülkeler de bir benzerinin olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı.
5 71 555:556
16 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, okullarda, günümüzün isteklerine daha uygun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı.
5 78 811:813 816
17 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılan kız öğrencilerin kıyafetleri ile ilgili konuşmasına cevabı.
6 92 300
18 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, yolluklarının yetmemesi yüzünden ilköğretim müfettişlerinin görevlerini gerektiği şekilde yerine getremediklerine dair demecine cevabı.
8 112 4
19 Önergeler ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 58 sayılı Kadro Kanununun havale edildiği komisyonlardan beşer üye alınmak suretiyle kurulacak Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
8 117 376:377
20 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 2.7. 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle.
8 122 788
21 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Tekniker Okulu öğrencilerinin 7- 8 aydır yaptıkları boykot ve gösteri yürüyüşlerinin haklı sebeplere dayandığını bildiren demecine cevabı
9 10 210:211
22 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini doldurdukları halde mezun olamamış kaç öğrenci bulunduğuna dair sorusu münasebetiyle
9 12 264:268
23 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Burdur Milletvekili Fetihi Çelikbaş'ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve müfredat programlarında tadilât yaplmak suretiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri yüksek öğrenim kuramlarına devam imkânlarının sağlanıp sağlanmıyacağına dair sorusuna sözlü cevabı
9 12 261:262
24 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniversiteye ve yüksek okullara giremiyenlerin durumları nazara alınarak ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
9 12 255:257 259:260
25 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 bütçe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair sözlü cevabı
9 18 574:575
26 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Trabzon Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim üyelerinin temin edilmesine ve yetiştirilmesine dair demeci münasebetiyle
11 35 340:342
27 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadanlı'nın, öğretmeni kış ortasında naklettiği, Bakanlık emrine aldığı, görevine son verildiği iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
11 35 353:355
28 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, bölge tiyatroları kurulması için verdikleri kanun teklifinin uzun zamandır Maliye Komisyonunda bekletildiğinle ve bir geçici komisyon kurularak görüşülmesi gerektiğine dair demeci münasebetiyle
12 49 391
29 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1967 Bütçe kanunu tasarısı ile Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi bütçeleri münasebetiyle
13 58 506:525
30 Önergeler ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki kanunun ve buna ek 336 sayılı Kanunla, 535 sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilecek yedişer üyeden Kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/149)
15 71 102
31 Söz Alanlar ORHAN DENGİZ (UŞAK) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi bulunmayışı yüzünden feci durumda olduğuna ve gerekli tedlbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle
15 72 146:148