E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Doğu Anadolu bölgesinin sanayileştirilmesi için bir plân bulunup bulunmadığına dair soru önergesine sözlü cevabı
1 18 448:450
2 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 1965 yılı başından itibaren, demir ve çimontonun fabrika fiyatları ile piyasadaki satış fiyatlarının nasıl bir seyir takibettiğine dair Bakandan sorusuna sözlü cevabı
1 19 474:480 483:485 488:489 492:493 497
3 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, Türkiye şeker fabrikalarının, pancar müstahsılından yüzde yirmi noksan olarak ekim yapması isteğinin sebeplerine dair sorusuna sözlü cevabı
1 20 515:516
4 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'da çimento fabrikası kurulması işinin 1966 programına alınması hususunda bir hazırlık olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
1 22 550
5 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, pancar müstahsılına zamanında avans verilmesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle teslimatı bitenlere derhal tam tediye yapılması için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
2 34 371:372
6 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce kararlaştırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme sebeplerinin ne olduğuna dair sorusuna sözlü cevabı
2 34 367
7 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sanayii kurulmasına ihtiyaç olup olmadığına dair Başbakandan sorusuna sözlü cevabı
2 34 366
8 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 54 343:355 362:363
9 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının montaj işinin hangi safhada olduğuna dair sorusuna sözlü cevabı
9 18 566
10 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, Edirne bölgesi pancar müstahsılınaa pancar paralarının ne zaman ödeneceğine dair sorusuna sözlü cevabı
9 18 561 564:565
11 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlara dair
11 38 557:561
11 39 598:600
12 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi hakkındaki raporu münasebetiyle
12 42 82:83
13 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, son zamanlarda yapılan zamlar ve bunların yaratacağı sonuçlara dair demeci münasebetiyle
12 51 476:477
14 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Sanayi Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
14 63 467:472 473:480
15 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, otomobil sanayii kurmak için müracaat eden Opel ve Fiat firmalarından Fiat firmasının tercih edilmesindeki millî menfaat gerekçesinin ne olduğuna dair sorusu münasebetiyle.
22 8 232:233
16 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Bahri Yazır'ın, pancar üreticisinin paralarının Şeker Şirketi tarafından zamanında verilmediği, açılması gereken kredilerin tam olarak açılmadığı konularındaki demeci münasebetiyle
22 12 309:310
17 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, köylü ve çiftçilerin problemlerine, muhtacoldukları malzemenin pahalılığına, Beş Yıllık takip neticesinde tahsili imkânsız hale gelmiş borçlarının affedilmesine dair demeci münasebetiyle.
23 31 562
18 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
26 51 453:466
19 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, pancar üreticilerinin güç durumda kaldıklarına dair demeci münasebetiyle.
28 92 923
20 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, İç Anadolu köylülerinin geçimini sağlıyan tiftiği tops yapacak tesislerin kurulabilmesi için Hükümetçe ele alınması gereken yardımlara dair demeci münasebetiyle.
28 93 955:956
21 Söz Alanlar MEHMET TURGUT (BURSA) (SANAYİ BAKANI) : Sanayi Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 59 564:578