E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : Başbakan Demirel tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programı münasebetiyle, T.İ.P. Grubu adına
1 7 160:180
2 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : Birleşmiş Milletler Asamblesinde Kıbrıs dâvası için son Kore ile Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu safhalar üzerinde Genel Görüşme açılmasına dair önergeler münasebetiyle, T.İ.P. Grubu adına
2 28 27:34
3 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde, T.İ.P. Grubu adına
4 58 766:776
4 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) (T.İ.P. GRUP BAŞKANI) : Parlâmento Binasının bâzı odalarında geceleyin araştırma yapılması ile ilgili görüşmeler münasebetiyle, T.İ.P Grubu adına
6 94 418:420
5 Önergeler MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : ABD ile imzalanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaşmasından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet arasında kaç adet ikili anlaşma, sözleşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağlayıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başbakandan sözlü sorusunu geri isteği hakkında (6/70)
7 109 632
6 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Batı Trakya, Oniki adalar ve Kıbrıs konularında, millî politikamızın tesbiti için bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
11 36 407:408
7 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : Kendisi ve 7 arkadaşının, Hükümetin Anayasa çizgisi gerisinde bir politika izlemiş olması sonucunda Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve davranışların son zamanlarda büsbütün yoğunlaşmış olduğu iddiasıyla Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
12 50 442:445
8 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : 1967 bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlık tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle, T.İ.P. Grubu adına
14 66 744:755
9 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
21 144 422:427 442:443
10 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : İçişleri Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin görüşülmesi sırasında, cereyan eden olaylar münasebetiyle, T.İ.P. Grubu adına
25 46 401:404
11 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde, T.İ.P. Grubu adına
26 54 677:683
12 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkında kanun tasarısı münasebetiyle, T.İ.P. Grubu adına
27 56 64:66
13 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 20. yıldönümünü kutlama töreni dolayısıyla, T.İ.P. Grubu adına
29 15 494:496
14 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs dâvasında uygulanacak milli politikanın tespit ve takibi için Anayasanın 88. maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle, T.İ.P. Grubu adına
31 34 406:410
31 35 430:434 438
15 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun, Türkiye'de sosyalizm perdesi altında güdülen komünist faaliyetlere dair gündem dışı demeci münasebetiyle
31 36 468:471
16 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, T.İ.P. Grubu adına
32 49 547:564
32 50 717:720
17 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu'nun, İtalyan Proleter ve Sosyalist Birliği Partisinin Napoli'de yaptığı toplantı ve bu toplantıya TİP adına katılan Doçent hakkındaki demeci ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı münasebetiyle.
35 64 19:20
18 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 7 arkadaşının, Yargıtay Başkanının cenaze töreninde meydana gelen irtica olayının sorumlusu olduğu iddiasıyla Hükümet hakkında Anayasanın 89. maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle, T.İ.P. Grubu adına
36 88 207:211
19 Söz Alanlar MEHMET ALİ AYBAR (İSTANBUL) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 arkadaşının, Anayasanın 68. maddesinin değiştirilmesine ve geçici 11. maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle, T.İ.P. Grubu adına
36 93 449:452