E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, pamuk ürününün değerlendirilmesi için ne gibi âcil tedbirler alınacağına ve destekleme alımının düşünülüp düşünülmediğine dair, İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, her geçen gün pamuk fiyatlarının gerilemesi karşısında üreticinin ne gibi tedbirlerle korunacağına ve Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, pamuk fiyatlarının süratle düşmesi karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü sorularına cevabı
1 13 365:366 371:372
2 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhtacolduğu hububat ve hayvan yeminin temini hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
1 19 464:465 468
3 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, köylülerin, eskiden beri malı bulunan topraklarının ipotek edilmemesi usulünün kaldırılması için ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
1 20 508
4 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, esnaf ve tüccarın kredilerinin iadesi bakımından, protestoların, bir defaya mahsus olmak üzere yok farz edilmesi konusunda ne düşünüldüğüne dair soruusna sözlü cevabı
1 22 557:558
5 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her sene Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör ve biçer döver ithal edildiğine dair sorusu münasebetiyle
1 23 568
2 36 424:429 432:433
6 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Adana'da Çukobirlikte ve Ceyhan ile Maraş'ta Ticaret Bakanlığının onamasiyle meydana çıkan atama ve aziller dalayısiyle konuşmasına cevabı
1 24 580
7 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 24. Birleşimdeki konuşmasına cevap vererek Ticaret Bakanlığının onamasiyle kanun dışı bir atama veya işten çıkarma yapılmadığına dair açıklaması
1 25 591:592
8 Önergeler MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : 17.7.1965 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 112. maddeleriyle geçici 1. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6. maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısının Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/21)
2 28 5:8
9 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulacağı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna dair sorusuna sözlü cevabı
2 36 437
10 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 52 124:137
11 Önergeler MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Su ürünleri kanun tasarısının, Millet Meclisince daha önce aynı konu ile ilgili kanun tekliflerini görüşmek üzere kurulmuş olan Geçici Komisyona havalesine dair önergesi (1/190,2/26,42,51,83)
6 85 42
12 Söz Alanlar MACİT ZEREN (CUMHURİYET SENATOSU AMASYA ÜYESİ) (TİCARET BAKANI) : Umum Otomobilciler ve Şoförler Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunun kongrelerinin zamanında yapmamak hususundaki direnişleri yüzünden geciken kongrenin bu ayın içinde yapılacağına dair demeci
6 92 296:297