E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 1966 senesi içinde bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulup kurulmayacağına dair sorusuna sözlü cevabı
1 18 453
2 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Çorum'da çiftçiye tohumluk olarak verilen ilâçlı buğdayın un fabrikalarınca öğütülerek halka satılmasını önlemek üzere nasıl bir tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
1 22 548
3 Önergeler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçimi kanun tasarısının geçici bir komisyonda görüşülmesine dair verdiği önergenin, Kıbrıs konusunda açılmış bulunan Genel Görüşmeden sonraya bırakılması hakkında
2 30 152
4 Önergeler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair önergesinin geriverilmesine dair (4/25, 1/86)
2 32 272:273
5 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayişin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
2 34 361:362
6 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavuşacağına ve yeni ceza evi inşaatının ne zaman bitceğine dair sorusuna sözlü cevabı
2 34 358
7 Önergeler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair (1/100, 4/30)
2 37 481
2 39 501:503
2 40 508:510
8 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Ankara Merkez Ceza Evindeki ayaklanma ve gösterilere ve meydana gelen ölüm ve yaralanmalara, bâzı özel suçlar hakkında af kanun tasarısı vermek suretiyle, Hükümetin sebep olduğu yolunda konuşması.
2 37 462:465
9 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 49 435:450
10 Önergeler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkında kanun tasarısının öncelikle görüşülmesine dair (1/100)
5 64 172:178
5 65 208:210
11 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : TBMM Üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki kanun tasarısının, öncelikle görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
5 65 255:256
12 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Usul hakkında
5 65 255:256
13 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Usul hakkında ve önergesi münasebetiyle
5 66 286:287
14 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, Askerî Personel Kanununun görüşülmes'ne imkân aramak üzere bir usulî görüşme açılma hakkındaki önergesi münasebetiyle
5 68 385:386
15 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Meclisin çalışma gün ve saatlerine dair evvelce verilen önergelerle ilgili Başkanlık Divanı kararı münasebetiyle
5 69 445:447
16 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile ilgili teklifler ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle.
7 108 596:601
7 109 649
17 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile ilgili teklifler münasebetiyle.
8 123 896:899
18 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
11 36 432
19 Önergeler HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Avukatlık kanunu tasarısının Çalışma ve Adalet komisyonlarından seçilecek yedişer üyeden kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesine dair (4/143)
12 43 106:107
20 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 1967 Bütçe kanunu tasarısı ile Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
14 64 593:608
21 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
18 114 155
22 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul Belediye Meclisi AP üyesi bir zatın 27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeşru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın doğru olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
18 118 565:566
23 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu münasebetiyle
18 118 569
24 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, savcı ve yargıçlara adlî işlerin görülmesinde kullanılan otomobil ve jeep gibi vasıtalardan kaçının ücretinin ödenmemiş olduğuna dair sorusu münasebetiyle
18 118 574
25 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Af kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 780 sayılı Kanunun 4. maddesinde değişiklik yapılması hakkında, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Özdilek ve 14 arkadaşının, 780 sayılı Kanunun 4. maddesine ek Kanun, Konya Milletvekili Seyit Faruk Önder ile 2 arkadaşının, 21 Mayıs suçlularının affı hakkında, Ankara Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 780 sayılı Kanunun 4. maddesine ek kanun teklifleri münasebetiyle
23 21 61
26 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak konusunda ne düşünüldüğünedair sözlü sorusu münasebetiyle
23 25 240:241
27 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
25 43 44:50
28 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
25 45 303:313
29 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanaeak hükümler hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
27 56 98:100
30 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Türkiye'ye girişi yasak edilen bir papazın özel izinle İstanbul'a gelmesine imkân sağlandığı ve Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinin suç teşkil etmesine rağmen tevkif edilmediği iddiasiyle Dışişleri ve Adalet bakanları hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
28 87 820:822
31 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Avukatlık kanunu tasarısı münasebetiyle
32 46 404 406:407 418:419
32 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 51 86:90
33 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 53 360:374
34 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Sabri Özcan San'ın, Bayburt Savcısının bâzı olayları karşısındaki tutumuna dair demeci münasebetiyle
35 64 21:22
35 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77. maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
35 68 253:260
35 71 345:352
36 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Şerefli Koçhisar Savcısına yapılan silâhlı tecavüz olayı hakkında demeci münasebetiyle
35 79 600
37 Söz Alanlar HASAN DİNÇER (HASAN HAMDİ DİNÇER) (KONYA) (ADALET BAKANI) : Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan fiiller hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
36 84 65:68