E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 56 627:635
2 Önergeler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Ticaret, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu Geçici Bir Komisyonda görüşülmesine dair (1/131, 4/48)
4 57 677
3 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Erzurum, Bingöl ve Muş illerinde meydana gelen deprem, Hükümetçe alınan tedbirler ve Kızılayın yardımlarına dair demeci
5 64 142:143
4 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Gecekondu kanunu tasarısı ve ilgili teklifleriyle Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
5 75 664:670 673:674
6 92 312:314 325:328
7 104 369:371 390:391
7 107 517
5 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair sorusuna sözlü cevabı
5 78 802:805
6 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, İzmir'de son gecekondu yıkımlarıyla ilgili demecine cevabı
6 85 40:41
7 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, Posof'ta yıkılan yüzlerce eve, issizlik yüzünden başlayan göçlere ve ürünlerde meydana gelen hasarlara karşı alınması gerekli tedbirlere dair demecine cevabı
7 107 508
8 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, Varto'da meydana gelen deprem dolayısıyla, tabiî âfetlerden zarar görenlere gerekli şekilde yardım edilmediği ve sosyalizasyon ve güvenlik tedbirlerinin alınmadığı hususunda yaptığı konuşmaya cevabı
8 115 235
9 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Deprem bölgesinde yapılan iş ve hizmetlerle bu bölgedeki genel durum hakkında bilgi edinilmek üzere Meclis araştırmasına dair önergeler münasebetiyle
9 6 116:120
9 7 124:143
10 Önergeler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Konut kanunu tasarısının, ilgili komisyonlardan seçilecek üçer üyeden kurulu, bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair
9 8 163
11 Önergeler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Arsa Ofisi kanun tasarısının bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında
9 10 212
12 Önergeler HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında
9 10 212:213
13 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa'nın, Gemlik ilçesinin Feziye Köyünün, heyelan yüzünden bir başka yere naklinin düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
9 12 276
14 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde vuku bulan zelzeleden evleri zarar gören vatandaşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ayrılmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
9 12 283:284
15 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Hamzan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiyetinin tesbit edilmiş olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
9 12 281:282
16 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, kurum veya bankalara satış veya devri hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
10 25 194
17 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile İmar ve İskân Bakanlığı, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri münasebetiylle
14 64 551:562 565
18 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in; Amasya'daki su taşkını üzerinde alınan tedbirler dolayısıyla ilgililere teşekkür ettiğine ve bu gibi haillerde zararın önlenmesi için daha esasla tedbirlerin alınması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
15 82 649
19 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu'nun Maraş'ın, Andırın ilçesine bağlı bâzı köylerde vuku bulan deprem dolayısıyla gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle
16 95 476
20 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için inşa edilmekte olan meskenlere dış memleketlerden yardım yapılmış olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
18 114 153:154
21 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Deprem bölgesinde bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu münasebetiyle
18 118 548:556
22 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, büyük şehirlerde yapılan apartmanlar'da bir kapıcı-kaloriferci bulundurulması mecburiyeti olup olmadığına da İmar ve İskân ve Çalışma bakanlarından sözlü soru münasebetiyle
20 133 424
23 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekilli Adnan Şenyurt'un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vuku bulan deprem dolayısıyla alınmış ve alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair sorusu münasebetiyle.
20 133 417:418 420:421
24 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, Samsun ilinde meydana gelen sel felâketi dolayısiyle gerekli tedbirlerin alınması ve yardımların yapılması konusundaki demeci münasebetiyle
22 7 163:164
25 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatandaşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağına dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
23 22 110:112 114:117
26 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya ilinin geçirmiş olduğu zelzele ve sel felâketleri sebebiyle güç ekonomik şartlar içinde bulunan çiftçilere yardımcı olmak üzere bu yıl pancar ekim sahası tahdidinin kaldırılması ve çalışmak için yabancı ülkelere öncelikle gönderilmeleri imkânının sağlanması konularındaki demeci münasebetiyle
23 24 168
27 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar görmemiş binaların yanındaki betonarme binaların bir moloz yığını haline gelmesi nedenlerini tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
23 25 227:229
28 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüstü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere yardım yapılması konusunda ne düşünüldüşüne dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu münasebetiyle
23 25 234:235
29 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçeleri münasebetiyle
26 52 536:558
30 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Son günlerde devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle vukubulan su taşkınları ve sel âfetlerine karşı alınan tedbirlere dair gündem dışı demeci
27 60 239
31 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Umumi hayatta müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
27 62 307:308
32 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Adana ilinde vukua gelen sel felaketi ve Hükümetçe alınması gerekli tedbirlere dair demeci münasebetiyle
27 63 357
33 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Umumi hayatta müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 15.5.1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
28 76 190
34 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun, Niğde ili Merkez ilçesine bağlı Narköy'de meydana gelen fay olaylarına dair demeci münasebetiyle
28 76 151:152
35 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Bingöl Milletvekili Mehmet Emin Gündoğdu'nun, Bingöl ili Kiğı ilçesi ve çevresinde vukubulan deprem felâketi ve alınması gereken tedbirlere dair demeci münasebetiyle
28 87 787:788
36 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, İkizdere Santralinin randımanının azlığına ve kırılan bir türbininin yeniden yapılmasına dair demeci münasebetiyle
30 18 8
37 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Güven Partisi adına Güney illerimizde vuku bulan su taşkınları felâketi hakkındaki demeci ile İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun aynı konudaki tenkid ve temennileri münasebetiyle
30 21 216:222
38 Söz Alanlar HALDUN MENTEŞEOĞLU (SÜLEYMAN HALİDUN MENTEŞEOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU MUĞLA ÜYESİ) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 60 751:765