E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programı münasebetiyle, YTP Grubu adına
1 7 186:194
1 9 263:271
2 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in ABD Başkanı Johnson'un mektubunun bir gazetede yayınlanması üzerine kovuşturmanın başladığına, bu emrivâki karşısında bu mektubun ve buna verilen cevabın yayınlanmasının Hükümetçe gerekli görüldüğüne dair demeci ve bu demeç üzerine yapılan görüşme münasebetiyle, YTP Grubu adına
2 35 391:393
3 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1966 yılı bütçe kanun tasarısı münasebetiyle, YTP Grubu adına
2 45 801:821
4 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1966 yılı bütçe kanun tasarısının tümü üzerinde, YTP Grubu adına
4 58 742
5 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, TBMM üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki kanun tasarısının öncelikle görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
5 65 221:222
6 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Parlâmento binasının bâzı odalarında geceleyin araştırma yapılması ile ilgili görüşmeler münasebetiyle, YTP Grubu adına
6 94 420:423
7 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bütün ayrıntılarıyla yeniden gözden geçirilmesini sağlamak üzere Anayasanın 89. maddesi uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle, YTP Grubu adına
7 110 706:707
8 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis Grubu Başkan vekili Turhan Feyzioğlu'nun, petrol boru hattının hisse senetlerinin özel kişilere satılmak istenmesi, Petrol Ofisi ile ilgili olarak yapılan bâzı tasarruflar, rafineriler ve ham petrol fiyatları konularında Bakanlar Kurulu hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle, YTP Grubu adına
11 33 260:265
9 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1967 bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlık tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle, YTP Grubu adına
14 66 723:741 743:744
10 Üyelerle İlgili İşler EKREM ALİCAN (SAKARYA) : Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonu üyeliğine seçilen Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'ın bu üyelikten çekilmesi.
16 98 582
11 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : Tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
19 124 253
21 139 12
12 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Plânının 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1. maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresine dair, YTP Grubu adına
19 126 372:383
20 130 94:96
13 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçeleri münasebetiyle
26 52 557:558
14 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde, YTP Grubu adına
26 54 671:677
15 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1968 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle, YTP Grubu adına
30 27 518:520 529:532
16 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1969 yılı bütçesinin finansmanı için Vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle, YTP Grubu adına
32 48 511:515
17 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, YTP Grubu adına
32 49 564:583
32 50 713:717
18 Söz Alanlar EKREM ALİCAN (SAKARYA) (YTP GENEL BAŞKANI) : 1969 bütçesi tümü üzerinde
34 62 899:913