E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Devlet İhale kanunu tasarısı ve bu konudaki teklifin, Özel Yatırım Bankası kanunu tasarısı ve bu konudaki teklifin, Genel Muhasebe, Belediye Gelirleri ve Emlâk Vergisi kanun tasarılarının Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/129)
10 24 123:124
2 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Devlet Malzeme Ofisi kuruluş kanun tasarısının Plân, Maliye, Sanayi, Ticaret, Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Ulaştırma komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/130)
10 24 124
3 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının malî konuları incelemekle görevli Geçici Komisyonda görüşülmesine ve adı geçen komisyona Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonundan da dört üyenin katılmasına dair (4/134)
11 29 65:66
4 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Elektrik Kurumu kuruluş kanunu tasarısının, İktisadi Devlet Teşekküllerine ait kuruluş kanunlarını görüşecek olan Geçici Komisyona havale edilmesine ve bu komisyona Bayındırlık ve İçişleri komisyonlarından da üçer üyenin ayrılmasına dair (4/135, 1/294)
11 29 66
5 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun Devlet Malzeme Ofisi hakkındaki raporu münasebetiyle
12 44 193:194
6 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Ziraat Bankası kuruluş kanunu tasarısının, Devlet Malzeme Ofisi kuruluş kanunu tasarısını görüşecek olan Geçici Komisyona havalesine dair (4/144)
12 46 263:264
7 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının, öncelik ve ivedilikle ve diğer işlere takdimen görüşülmesine dair
13 58 475:476
8 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Adalet Bakanlığı Bütçesinin Cumartesi gününe alınarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin Pazar günü görüşülmesine dair
14 63 472:473
9 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Maliye Bakanlığı Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
14 65 659:670
10 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Serbest Malî Müşavirlik kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek dörder üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair (4/150)
15 71 98:99
11 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Otuz bir kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
15 81 610
12 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Sermaye piyasasının tanzim ve teşviki hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 3 er, üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/181)
17 107 362:363
13 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı ile teklifleri münasebetiyle
20 136 585
14 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Türk vatandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince millileştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından alınacak 5 er üyeden kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesine dair
21 141 183:184
15 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
12 53 561:581
13 54 32:56
16 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle.
23 29 494:495 498
17 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
24 33 53:54
24 36 229
18 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
24 41 473:489
24 42 656:685
19 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
26 52 581:583
20 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1968 yılı gider bütçesi münasebetiyle.
26 53 610:619
21 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin, dış ekonomik ilişkilerimiz konusunda, millî menfaatlerimize aykırı bir politika izlediği iddiası ile, Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
27 57 161:163
22 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fedaratif Halk Cumhuriyetince millileştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
28 77 209:210 213:214
23 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve teklifi münasebetiyle
30 18 54:55 62:63 70
24 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1968 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
30 27 524:527 541:542
25 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
32 46 323
26 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
32 49 528:546
32 50 684:705
27 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237. maddesi ile 238. maddesinin 4. fıkrasının uygulanmamasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
34 58 435:439 444 452:456
28 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
34 59 625:626 630
29 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 61 813:820 836