E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, liseyi bitirip üniversiteye giremiyen binlerce gencin yüksek öğrenime kavuşturulmaları hususunda konuşmasına dair demeci ve ileride alınması düşünülen tedbirlere dair cevabı
1 11 335:336
2 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Devlet memurları Kanununun tatbikatının mümkün olamayacağı hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
1 14 395:396
3 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'ın, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi için özel bir plân düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan soruna sözlü cevabı
1 16 423:424 426:427
4 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 29 Eylül 1965 tarihinden beri yolları kapalı bulunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde önceden bâzı tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
1 19 468:469
5 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, Çankırı iline, yatırım yapılmasının ve yurt ekonomisine faydalı olacak tesisler kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
1 20 512:513
6 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Gecekondu kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/18)
1 26 640
7 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 27 680:681 684
2 29 106:107
8 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun Ceyhan ve kolları üzerinde yapılacak barajların ele alınmaması yüzünden Adana ovasındaki sel felâketlerinin devam ettiği, son meydana gelen taşkınların da büyük kayıplara sebep olduğu yolundaki sözleri münasebetiyle
2 33 299:300
9 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının personel durumları hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
2 41 563:564
10 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Son aylarda memurlar arasında yapılan tâyin ve nakil ve emekliye ayırma gibi tasarruflar sebebiyle Damştayın verdiği tehiri icra kararlarının bakanlıklarca infaz edilmemesinin doğru olmadığına dair beyanına cevabı
2 41 549:550
11 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküllerde kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair sözlü cevabı
2 42 618:628
12 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 47 169:170
13 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
3 47 199:203
14 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Başkanlıkça; yoklam ve oylamalarda Başkan veya başkanvekillerinin iki kâtiple birlikte çalıştıklarına, bu sebeple Divana yardımcı görevlilere ait ifadelerin de Başkanlığa yapılması gerektiğine dair yapılan açıklama ve usulle ilgili görüşmeler münasebetiyle
5 62 108:109
15 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : CHP Meclis Grubu Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı Danıştay kararlarının uygulanmaması konusunda, Anayasanın 89. maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu hakkında bir gensorunun açılmasına dair önerge münasebetiyle
5 64 166:170
16 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, Hakkâri'nin bakımsız ve kendi haline bırakılmasının gelmiş geçmiş idarelere yüklediği ağır sorumluluğa dair demecine cevabı
7 103 315
17 Önergeler CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasına dair olan kanun tasarısının havale olunduğu İçişleri, Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından ayrılacak dörder kişiden kurulu bir Geçici Komisyona verilmesi hakkında (1/250)
8 115 236:237
18 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : CHP Meclis Grubu Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı Danıştay kararlarının uygulanmaması konusunda, Anayasanın 89. maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu hakkında bir gensorunun açılmasına dair önerge münasebetiyle
8 115 259:266 268 270
19 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Devlet Memurları Kanununun 1.3. 1966 dan itibaren uygulanacağı hakkında kesin teminat vermiş olmasına rağmen bu sözü yerine getirmemiş olan Hükümet hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
8 119 663:667
20 Söz Alanlar CİHAT BİLGEHAN (NEVZAT CİHAT BİLGEHAN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, fındık ürününün değerlendirilmesi konusunda alınacak tedbirlerle, fındık fiyatlarının vaktinde açıklanmamasından doğan sakıncalara ve Fiskobirliğe karşı takınılan partizanca tavırlara dair demecine cevabı
8 119 639:640