E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin; Muş iline tahsis edilen tohumluk buğdayın çiftçiye dağıtılması için ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
1 13 374:375
2 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhtacolduğu hububat ve hayvan yeminin temini hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
1 17 434
3 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, hayvancılığın inkişafı ve hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair sorusuna sözlü cevabı
1 17 437:438
4 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde iline, bu yıl, az tohumluk verilmiş olması sebebine dair sorusuna sözlü cevabı
1 18 451
5 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Çorum'da çiftçiye tohumluk olarak verilen ilâçlı buğdayın un fabrikalarınca öğütülerek halka satılmasını önlemek üzere nasıl bir tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
1 22 548
6 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, orman köylerinin kalkındırılması ve geçimlerinin sağlanması hususunda şimdiye kadar ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna sözlü cevabı
1 22 554:556
7 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Osmancık'ın Aşağızeytin köyü civarında yapılan köprünün devamı olan yolun Vezirköprü'ye uzanan kısmının da yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
1 23 571
8 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta maden kömürü yakılması için bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna sözlü cevabı
2 42 605:607
9 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Orman Tekniker Oukulunda okuyan öğrenci miktarına ve ihtiyacına cevap verecek durumdan olup olmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
2 42 607:610
10 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı ile Tarım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
4 53 264:276
11 Önergeler BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Milli parklar kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu Adalet, Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek dörder üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi (1/132, 4/54)
5 60 17
12 Önergeler BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel müdürlüklerine döner sermaye verilmesi hakkındaki kanun tasarısının Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 7 şer kişiden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/123)
10 21 5:6
13 Önergeler BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere tazminat verilmesine dair kanun tasarısının Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkında önergesi (4/151)
15 71 101
14 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin ne olduğuna dair sorusu münasebetiyle
22 7 177:178
15 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Ke mal Çilesiz'in, Doğu Karadeniz bölge sinde son günlerde vukua gelen fırtına ve sellerden zarar gören vatandaşlara gerekli yardımın yapılmasına dair demeci münasebetiyle
23 32 626
16 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Kars Milletvekili Âdil Kurtel ve Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci ile Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, toprak reformu ve toprak sorunları konusunda Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
24 36 214:218
17 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçeleri münasebetiyle
26 49 230:254
18 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'ın, tohumluk buğday tevzii ve diğer bâzı tarım ihtiyaçları konularında zamanında tedbir alınmasına dair demeci münasebetiyle
28 82 456:459
19 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, bu yıl ekilen ve ürünü elde edilen Meksika menşeli buğdaylar hakkında demeci münasebetiyle
28 83 506
20 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, tohumluk ve hayvan yemi sıkıntısının giderilmesi için Hükümetçe tedbir alınması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
28 88 833
21 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, Doğu Anadolu'da ve özellikle Muş ilinde buğday ürününe bulaşan hastalıklara ve bâzı tarım problemlerine dair demeci münasebetiyle
28 91 880
22 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu Karadeniz bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair sorusu münasebetiyle
28 93 974:976 978:981
23 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesleki öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne zaman giderileceğine dair sorusu münasebetiyle
28 93 983:984
24 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum dağıtımında ne gibi esasların nazara alındığına dair sorusu münasebetiyle
29 13 374:377
25 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya ilinde sulama ile entansif ziraatı hâkim kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
29 13 378 380:383
26 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi köylerinin durumunu incelemek, bulundukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün olmayan orman köylerinin hayat seviyesi hakkında bilgi edinmek üzere bir Meclis araştırması açılmasına dair Önergeleri-münasebetiyle
29 16 536:549
27 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Tarım Kredi Kooperatifleriyle Ziraat Bankasının görevleri arasında bulunan kredi, tohum ve gübre dağıtımındaki eksikliklere dair demeci münasebetiyle
29 16 531:532
28 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün ekmeklik un imalinde kullanılan ve memleket sağlığını tehdit eden ilâçlı buğdaylar konusunda demeci münasebetiyle
29 17 558:559
29 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Karadeniz bölgesinin orman mahsulleri, dam örtüsü ve yiyecek ihtiyaçlarına dair demesi münasebetiyle
30 19 133:134
30 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'un, 1968 yılı yazının kurak ve 1969 yılı kışının çok soğuk geçmesi sebebiyle Trakya halkı ve çiftçilerinin çok güç durumda kaldıkları ve gerekli tedbirlerin alınması konularında demeci münasebetiyle
31 36 469
31 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, Çukurova sel felâketi yüzünden ekilemeyen buğday tohumlarına ve Hükümetin, çiftçinin mâruz bulunduğu güçlüklerden kurtulması için, tedbir almasına dair demeci münasebetiyle
31 37 514:515
32 Söz Alanlar BAHRİ DAĞDAŞ (KONYA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 57 270:295