E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ANKARA) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulunun programı münasebetiyle
1 7 180:186
2 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ANKARA) : Birleşmiş Milletler Asamblesinde Kıbrıs dâvası için son Kore ile Türk Umumi Efkârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu safhalar üzerinde Genel Görüşme açılmasına dair önergeler münasebetiyle
2 30 153:162
3 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ANKARA) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde
4 58 776:783
4 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ANKARA) : Kıbrıs konusunda takibedilen politika dolayısiyle Başbakan hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
22 12 315:319
5 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ANKARA) : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşı ile Aydın Millet vekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs dâvasında uygulanacak millî politikanın tespit ve takibi için Anayasanın 88. maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair Önergeleri-münasebetiyle
31 35 444:449
6 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (ANKARA) : 1969 bütçesi tümü üzerinde
34 62 946:948