E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Önergeler ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Dışişleri, Maliye, Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/123, 4/35)
2 41 558
2 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 7 Şubatta İzmir'de 55 gün devam eden grev sonunda vukua gelen olaylarda Hükümetin gerekli tedbirleri almadığına dair konuşmasına cevabı
2 43 667:669
3 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarıs ile Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 54 409:418
4 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, bâzı önemli işçi sorunları üzerinde kamu oyunun ve Hükümetin dikkatinin çekilmesine dair demecine cevabı
8 117 375:376
5 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
8 122 812:816
6 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, Almanya, Holânda ve Belçika'daki işçi vatandaşların uğradıkları kötü muamelelere karşı tedbir alınmasına ve yabancı bankalarda bulunan 600 milyon markın transferinin sağlanmasına dair demecine cevabı
9 13 292:294
7 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, maden ocakların'da, iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp uygulanmadığına dair sorusu münasebetiyle
10 21 10:13 15:16
8 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının dispanseri, diğer katların işhanı olacağının doğru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
10 25 196:199
9 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından yaptırılan 106 evin şahıslara, kurum veya bankalara satış veya devri hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle.
10 25 194:195
10 Önergeler ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş ve Deniz İş Kanunu tasarılarının, öncelik, ivedilik ve bütün işlere takdimen görüşülmesine dair
12 51 477
11 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş, Deniz-İş kanunu tasarısı münasebetiyle
12 51 495:497
12 52 522:523
12 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1967 Bütçe kanunu tasarısı ile Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 62 351:359
13 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Deniz İş kanunu tasarısı münasebetiyle
15 68 10 20:21 25:26
14 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
15 72 157:159 164:165
15 74 268:269
15 77 391:392
15 78 407
15 79 474:476 479 484:485
15 82 679:682
16 83 24:27 33
16 85 116
21 145 508:509
21 146 551:552 554:555 572:573
21 150 767:768 770 774:775 781 785:786
15 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Bilecik Milletvekili Şadi Binay'ın, Sosyal Sigortalar Kanununun hemen bütün yurtta yürürlüğe girdiğine, Çıraklık Kanununun çıkmaması sebebiyle çırakların da bu kanunun kapsamına dâhil edildiğine ve (kanunun henüz çıkmaması sebebiyle çıraklık müessesesinin yıkıldığına dair demeci münasebetiyle
16 88 244
16 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığiyle yurt dışına gönderilen kadın ve erkek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair sorusuna cevabı
16 88 277:279
17 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığına dair sorusuna cevabı
16 88 275
18 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Halen Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde çalışan ve ekonomik kriz dolayısıyla işlerinden çıkartılan işçilerimizin durumlarıyla gereği gibi ilgilenmiyen Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair önergeler münasebetiyle
16 89 308:316
19 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir madde ilâve edilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
17 112 567:569
20 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4. maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılması hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
21 144 357
21 Önergeler ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : TC Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki kanun tasarısının, Ulaştırma, Millî Savunma, Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından alınacak 3 er kişiden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/210, 1/403)
21 145 492
22 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, yurdumuzda, bugüne, kadar, tesbit edilmiş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bulunmadığına dair sorusu münasebetiyle
22 7 179:181
23 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kanununa devri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
23 21 34:35
24 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, TKİ Kozlu havzasında işçilerin yaptıkları grev ve bunun sebepleri hakkındaki demeci münasebetiyle
24 37 261
25 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı 1968 yılı bütçesi münasebetiyle
26 50 402:414
26 Söz Alanlar ALİ NAİLİ ERDEM (İZMİR) (ÇALIŞMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, Avrupa'da çalışan Türk işçileri konusunda, Hükümetçe izlenen politikanın kifayetsiz olduğu iddîasiyle Başbakan hakkında Anayasanın, 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
27 70 582:591