E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Amerika Cumhurbaşkanı Johnson'un mektubunun bir gazetede yayınlanması üzerine kovuşturmanın başladığına, bu emrivaki karşısında bu mektubun ve buna verilen cevabın ya yınlanmasının Hükümetçe gerekli görüldüğüne dair demeci ve bu demeç üzerine yapılan görüşme münasebetiyle
2 35 385:386 390:391
2 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millet Partisi Meclis Grubu Başkanvekili Yozgat Milletvekili İsmail hakkı Akdoğan'ın, Orgeneral Cemal Tural'ın Milli Savunma Bakanına yazdığı resmî yazı ile Mr. Johnson'un mesajının basına intikali hususlarında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
2 40 531:533
3 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 55 484:494
4 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili İlhami San car'ın, Askerî Personel Kanununun görüşülmesine imkân aramak üzere bir usuli görüşme açılması hakkındaki önergesi münasebetiyle
5 68 385 387:388
5 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, milletin hayatiyeti ve Milli Savunma ile ilgili hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup olmadıklarına dair sorusuna sözlü cevabı
5 78 809:810
6 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, Astsubay Okulunun Çankırı'ya naklinde Konya için büyük sakıncalar doğacağına değinen konuşmasına cevabı
8 116 280
7 Önergeler AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarısının öncelik, ivedilik ve bütün işlere takdimen görüşülmesine dair önergesi
12 51 477:478
8 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Millî Savunma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
13 57 406:415
9 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısı münasebetiyle
16 89 324
16 90 356
16 91 387:388
16 96 513:515
19 121 31:33 54:55
21 148 671:673
21 149 706 708
10 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'un, Kırklareli'nde askerî hava ve kara atış alanı kurulması için yapılacak kamulaştırmaların ekim sahaları bakımından önlenmesine dair demeci münasebetiyle
16 90 331
11 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
16 92 420
12 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hüseyin Ataman'ın, askerî yargıç ve hekimlerin kendi ödenekleri konusunda yayınladıkları bildiriye ve genel olarak ordu disiplinine dair demeci münasebetiyle
17 106 327
13 Önergeler AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Geçici Komisyon raporunun görüşülmesine dair
21 148 641:642
14 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 1967 bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
22 18 611:612
15 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun, Türk Rus sınırındaki hudut karakol binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük milletimizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi yıl gerçekleşebileceğine dair sorusu münasebetiyle.
22 19 668
16 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3. maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrencilerinden okuldan ihracolunanların askerlik mükellfiyetlerini düzenliyen kanun teklifi münasebetiyle.
22 20 708
17 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
26 50 368:381
18 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : TC Emekli Sandığı Kanununun 64. maddesine (Ç) fıkrasından sonra 6306 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
32 47 450:451
19 Söz Alanlar AHMET TOPALOĞLU (ADANA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Milli Savununa Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 54 416:426 429