E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Orhan Erkanlı'nın, gazetelerimizin son haftalar içinde büyük bir kâğıt silkintisi içinde bulunduğuna ve bu konunun halledilmesi gerektiğine dair demecine cevabı
16 93 433
2 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhare ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki paraların ne zaman ödeneceğine dair soru münasebetiyle
19 122 132
3 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Afrika ülkeleri ile ticari münasebetleriımizi geliştirmek için yapılan çalışmalardan ne netice alınmış olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
20 138 651:655
4 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Kanunun 4. maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâveler yapılması hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
21 144 356
5 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, bu yıl elma ürününün fazla olması dolayısiyle Niğdeli üreticilerin içine düştükleri pazarlama güçlüklerine ve bu konuda tedbir alınması gerektiğine dair demeci münasebetiyle.
22 14 380:381
6 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tütün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri vergi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
22 15 432:438
7 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, meyva ve sebze yetiştircilerin elinden çok ucuza satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle
22 19 664:667
8 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza. Uzuner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için alınan ve alınacak olan tedbirlerin neler olduğuna dair soıusu münasebetiyle.
22 19 669:670
9 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce satınalınması için bir emir verilip verilmediğine dair sorusu münasebetiyle.
23 31 607:609
10 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, hangi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şirketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yaptırdıklarına dair Başbakandan sorusu münasebetiyle.
23 31 595:597 599:600
11 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün yeterli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle.
23 31 602:604
12 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletmelerin istihsallerinin, muayen bir kısmının ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle.
23 31 606
13 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Eruzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, İş, Zirat ve Emlâk Kredi bankaları tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evlerinin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hususunda ne dünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
24 37 286:287
14 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle.
26 48 69:86
15 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi ile, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun, tefeciliğe kesin olarak son vermek millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köylü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88. madesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle.
27 58 202:211
16 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mehmet Kemal Çilesiz'in, fındık müstahsilinin içinde bulunduğu zor durum ve gerekli yardım ve tedbirler hakkında demeci münasebetiyle.
28 78 232:233
17 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, Çakurova pamuk üreticilerinin güç duruma düştüklerine ve gereken tedbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle.
28 87 789
18 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Bursa Milletvekili Sadretitn Çanga'nın, yaş sebze ve meyva ihracı ve Bursa ili ihtivaçlarına dair demeci münasebetiyle.
28 91 879
19 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ege pamuk ekicilerinin, çiğit fiyatlarının düşmesi üzerine, uğradıkları sıkıntılı.durumlara dair demeci münasebetiyle
29 5 43
20 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Kooperatifler kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu teklifi münasebetiyle
29 9 249:250
29 12 347
29 14 423 433
30 22 325:326
30 26 496:497
31 32 178:179 207 219
21 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'ın, çiftçi borçlarının taksitlendirilmesi hususunda çıkartılan 776 sayılı Kanunun uygulanmaması sebebiyle çiftçilerin güç durumda kaldıklarına dair demeci münasebetiyle
29 13 360
22 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 16.7.1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
30 21 248
23 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesizin, fındık ihracındaki yolsuzluklara, fiyatının düşük tutulmasına ve üreticilere gerekli yardım tedbirlerinin alınmasına dair demeci münasebetiyle
31 37 516:517
24 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
33 54 508:511
25 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün traktör ve ekipmanları için Ziraat Bankası şubelerine plasman gönderilmemesi sebebiyle çiftçilerin zor durumda kaldıkları, Hükümetçe gereken tedbirlerin alınması konusundaki demeci münasebetiyle
35 74 403
26 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, Doğu-Karadeniz halkının buğday ve mısır yokluğu sebebiyle açlık tehlikesiyle karşılaştıkları, bu konuda gerekil tedbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle.
35 74 402
27 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Binliği kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi münasebetiyle.
35 74 419:421
35 78 551 554:555 571 581 591
28 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, sermaye piyasasının hazırladığı bir devrede halka açık anonim şirketler ve bu husustaki neşriyat hakkındaki demeci münasebetiyle
35 76 493
29 Söz Alanlar AHMET TÜRKEL (BURSA) (TİCARET BAKANI) : Su ürünleri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'nin, su ürünleri kanunu teklifler münasebetiyle
36 97 601 635 638