E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
1 27 679 684
2 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
2 29 125 132
3 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile ilgili teklifler münasebetiyle
8 112 11 51
4 Söz Alanlar AHMET TEVFİK ALPASLAN (MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
8 117 397 404
5 Söz Alanlar ZEKİ MEMİŞOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli Akşam, Teknik okulları ile Akşam Yüksek Tekniker okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asistan ve diğer personele verilecek ek ücret Kanunu hakkında
11 31 160
6 Söz Alanlar ZEKİ MEMİŞOĞLU (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar'ın, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 28.2.1958 tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
21 149 710
7 Söz Alanlar RIZA TURGAY (SAYIŞTAY BAŞKANI) : Sayıştay Başkanlığı bütçesi münasebetiyle
33 51 69:70
8 Söz Alanlar ADNAN BAŞER KAFAOĞLU (İLHAMİ ADNAN BAŞERKAFAOĞLU) (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
34 59 588:589 602:603 610:612 616 621:623