E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, konuşması sırasında şahsı ile ilgili isnat ve sataşmaya verdiği cevabı
5 80 884:885
2 Önergeler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : Ve 92 Arkadaşı Mecliste yapılan araştırma olayı sebebiyle İçişleri Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair (11/37)
6 94 429
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : Parlâmento binasının bâzı odalarında geceleyin araştırma yapılması ile ilgili görüşmeler münasebetiyle
6 94 416:418
4 Önergeler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : Ve 92 Arkadaşı Mecliste yapılan araştırma olayı sebebiyle İçişleri Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair (11/37)
7 96 17:18
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Deprem bölgesinde yapılan iş ve hizmetlerle bu bölgedeki genel durum hakkında bilgi edinilmek üzere Meclis araştırmasına dair önerge münasebetiyle, CHP Grubu adına
9 6 97:98
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar ve 7 arkadaşının, Hükümetin Anayasa çizgisi gerisinde bir politika izlemiş olması sonucunda Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve davranışların son zamanlarda büsbütün yoğunlaşmış olduğu iddiasıyla Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
12 50 447:448
7 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan (değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle, CHP Grubu adına
12 53 581:592
14 66 707:711
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
21 144 400:402
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 16 arkadaşının, Adalet Partili bir senatör tarafından yazılan kitabı Turizm ve Tanıtma ile alâkası olmadığı halde Devlet parasıyla satınalıp parasız dağıtıldığı iddiasıyla Turizm ve Tanıtma Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle, CHP Grubu adına
21 147 603:605
10 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : İçişleri Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin görüşülmesi sırasında, cereyan eden olaylar münasebetiyle, CHP Grubu adına
25 46 397:401
11 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
27 56 57:60
12 Genel Görüşme Önergeleri İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Ve 10 arkadaşının, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek ve gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/30)
28 76 153:154
28 78 236:253
28 79 268:313
28 80 317
28 81 374
13 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Yüksek öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot ve işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit edebilmek, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek ve gerekli tedbirleri ortaya koymak ve son günlerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik ve üniversite öğrenimi meseleleri hakkında Anayasanın 88. maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına dair önergeler münasebetiyle
28 78 239:240
14 Önergeler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Ve 4 arkadaşının, Taşova'nın Belevi köyünde vukua gelen olayda gerekli tedbiri almadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi (11/76)
29 9 225:226
29 10 261:291 292:299
15 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Kendisi ve 4 arkadaşının, Taşova'nın Belevi köyünde vukua gelen olayda gerekli tedbiri almadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
29 10 261:267
16 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle, CHP Grubu adına
32 50 705:707
17 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, Amerikan 6. Filosunun gelişi sırasında vuku bulan olaylarda sorumlu olduğu iddiasıyla içişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
35 64 63:65
18 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 7 arkadaşının, Yargıtay Başkanının cenaze töreninde meydana gelen irtica olayının sorumlusu olduğu iddiasıyla Hükümet hakkında Anayasanın 89. maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
36 88 196:200
19 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve İzmir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 arkadaşının Anayasanın 68. maddesinin değiştirilmesine ve geçici 11. maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle, CHP Grubu adına
36 93 438:444