E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Resit Ülker'in, Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici beşinci ve altıncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki tasarının, Cumhuriyet Senatosundan da geçerek, henüz kanunlaşamamasına rağmen, kanunlaşmış gibi işlem yapılmasının Anayasaya aykırı olduğu yolundaki konuşmasına cevabı
2 31 223
2 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1965 Kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 32 279:281
3 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 44 724:727
4 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
2 45 735:753
3 46 54:69
4 56 662:667
5 Önergeler İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 440 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair (1/142, 4/47)
4 56 598
6 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile gelir bütçe münasebetiyle
4 57 702:704
7 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi münasebetiyle
4 58 724:726 730
8 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Enver Güreli ve Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, fiyat artışları ve hayat pahalılığının sebepleri ile bunları önlemek için alınması gerekli tedbirler üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
5 66 320:321
9 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 440 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
5 70 505:509
10 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, Milli Piyango İdaresinin, 1963 1964 yılında, ne kadar gelir sağlandığına ve halen kaç personeli bulunduğuna dair sözlü soru önergesine
5 71 550:551
11 Söz Alanlar İHSAN GÜRSAN (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile ilgili teklifler münasebetiyle
8 114 116:117