E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin miktarına ortalama maliyetlerine dair sorusuna sözlü cevabı
2 41 565:568
2 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
4 53 222:231
3 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Samsun Milletvekili Yaşar Akalın'ın, Karadeniz tütün ekicilerinin müşkül duruma düştüğü konusundaki gündem dışı demecine cevabı
5 68 383
4 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'ın, memleket içinde kaçakçılık işlerini yaygın bir şekilde yürüten yabancılara ve gümrük kaçakçılığına karşı engelleyici tedbirlerin gerekli şekilde alınmadığına dair demecine
8 120 732:733
5 Önergeler İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının bir geçici komisyonda görüşülmesine dair (4/111)
9 13 300:301
6 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, Yozgat'la bir bira fabrikası kurulması konusunun hangi tarihte ele alındığına dair sorusuna sözlü cevabı
9 18 586:587 588
7 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve hattâ gıda maddeleri satan Amerikan pazarlarından ve bunların kanunları ihlâl ettiklerinden haberdar olunup olunmadığına dair sorusuna sözlü cevabı
9 18 589:591
8 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği kararlaştırılan Tekel binasının senesi içinde yapılmış olması sebebine dair sorusu münasebetiyle
9 18 577
9 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın Doğu-Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için bir etüt çalışması olup olmadığına dair sorusu münasebetiyle
12 49 417:419
10 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü bütçeleri münasebetiyle
14 61 186:195
11 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun, ürünlerini satamıyan üzüm üreticilerinin durumuna dair demeci münasebetiyle
22 11 268
12 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, kaçakçılık olaylarına ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci münasebetiyle
22 15 417:418
13 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tütün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri vergi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere Anayasanın 88. maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
22 15 428:432 453
14 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Ege tütün piyasasına ekicilerin güç durumda kaldıklarına ve tütün ile ilgili mevzuatın bir an önce çıkarılması gerektiğine dair demeci münasebetiyle
24 36 198:199
15 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçeleri münasebetiyle
26 49 196:202
16 Söz Alanlar İBRAHİM TEKİN (ADANA) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı ve Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Anayasanın 45 ve 52. maddeleri muvacehesinde tütün ekicilerine karşı görevini yerine getirmiyen Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
27 57 151:153