E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Önergeler YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden mürekkep bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/426,4/189)
15 64 73
2 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden mürekkep bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (1/426,4/189)
15 64 73
3 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İran'ın Batısında vukubulan yer depremindeki büyük insan kaybı dolayısiyle İran milletinin acılarını paylaşmak ve mümkün olan yardımı yapmak dileğiyle verilen önerge münasebetiyle
6 111 303
4 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın son 4-5 yıl içerisinde kaç kızamık vakası ve kaç çocuk felci hastalığı tesbit edildiğine dair sorusuna cevabı
6 111 318:319
5 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 1961 yılında açılan Keşan Devlet Hastanesi doktor, hemşire ve hastabakıcı noksanlarının giderilmesi hususunda ne tedbir düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
6 117 534:537
6 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, Sağlık Bakanlığı kadrolariyle ilgili sözlü sorusu münasebetiyle
7 119 32:34
7 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı'nın, Ana-Çocuk Sağlığı Teşkil âtiyle, doğum ve çocuk bakım evlerinin birleştirilmesinde bir fayda düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesine cevabı
9 5 149:152 154:155
8 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Giresun Milletvekili İbrahim Ethem Kılıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık merkezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair soru önergesi münasebetiyle
11 37 369:374
9 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne düşünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi münasebetiyle
11 37 381:382
10 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1963 yılı Sağlık ve Sosyal Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
13 53 385:393
11 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Afyon Karahisar Mileltvekili Veli Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme Kurumunda vuku bulan tecavüz olayına dair sorusuna cevabı
17 86 272:273
12 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Antalya Milletvekili İhsan Ataövün, Antalya'da Sivrisinekle mücadele konusunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
17 86 281:283
13 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe nahiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldüğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılmasına Iüzum görülüp görülmediğine dair sorusuna cevabı
17 86 278
14 Önergeler YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 'müteşekkil bir Geçici, Komisyonda görüşülmesine dair (4/238)
19 108 177
15 Önergeler YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme (Rehabilitasyon)-tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun 11. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonlarından seçilecek üçer üyeden mürekkep bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/237)
19 108 176:177
16 Söz Alanlar YUSUF AZİZOĞLU (DİYARBAKIR) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Geçen birleşimde Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda yaptığı konuşmalarda hakkında ileri sürdüğü iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğuna ve bunlar hakkında bir Meclis tahkikatı açılarak durumun aydınlanmasına dair demeci
22 149 207:215