E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU SAKARYA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : 76. Birleşimde Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Bursa ve dolaylarında sel, don ve yer sarsıntısından zarar gören müstahsila merkezden yardım yapılması hatada demecine cevabı
37 78 495:496
2 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU SAKARYA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Hakkâri ilinde Tarım ve veteriner teşkilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üzerinde durulup durulmadığına dair sorusuna cevabı
38 98 537:539
3 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU SAKARYA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun Van ve Hakkari illerinde, merinosculuğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına dair sorusuna cevabı
38 98 534:536
4 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU SAKARYA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, motorla sulama yapılmak üzere elektrik getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu ve Tarım Bakanlığına ait kısmına cevabı
38 98 544
5 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU SAKARYA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, orman içinde veya civarında yaşayan vatandaşlarla orman idaresinin karşılıklı ihtilâfları yüzünden mahkemeye düştükleri, bunların giderilmesi için Orman Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısının biran evvel çıkarılması gerektiği konusundaki gündem dışı demeci ve Meclis komisyonlarında bulunan tasarı hakkında Hükümetin bir şey yapmasının mümkün olmadığı bu tasarının ve tahdit komisyonlarının teşekkülü hakkındaki tasarının biran önce kanuşmalarında büyük faydalar bulunduğu yolunda cevabı
38 100 624
6 Önergeler TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU SAKARYA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Hükümetin tadil tekliflerini muhtevi Toprak Reformu Kanun tasarısının Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair Anayasa Komisyonunun raporunun karara bağlanması ve Anayasa, Tarım, Adalet, Bütçe ve Plan, Maliye ve Köy İşleri komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
39 108 507:508
7 Söz Alanlar TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU SAKARYA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
40 115 613:623
8 Önergeler TURHAN KAPANLI (CUMHURİYET SENATOSU SAKARYA ÜYESİ) (TARIM BAKANI) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 Sayılı Kanuna bağlı (1) Sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısının gündemde bulunan diğer bütün işlere takdimen görüşülmesine dair
42 130 166