E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, Ankara ve Kastamonu Şeker fabrikaları inşaatının ikmal edilip edilmiyeceğine ve Çankırı'nın 1962 mevsiminde pancar ekimine dair Başbakandan sorusuna Başbakan adına cevabı
1 21 284:286
2 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, Başbakan ve Bakan makam arabalarının kaldırılması hakkındaki kararın askerî ve mülki makamlara ait arabalara da teşmil edilip edilmiyeceğine
1 25 366:369
3 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Büyük Millet Meclisinin bâzı üyelerinin genel af konusiyle ilgili sözlerine dair gündem dışı demeci münasebetiyle
1 25 360:361
4 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'ın, lüks otomobillerin satılarak yerlerine ucuz ve küçük otomobiller alınmak hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sorularına cevabı
1 25 366:368
5 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Usul hakkında
1 27 444
1 29 504
4 68 198:204
6 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 14 arkadaşının, Doğu-Anadolu'da kuraklığın doğurduğu sıkıntılı durum hakkında Anayasanın 88. maddesinin son fıkrası gereğince araştırma yapılması için bir komisyon teşkiline dair önergeleri münasebetiyle
1 30 592:593
1 31 623:630 634 636
7 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık bütçesi münasebetiyle
2 50 571:579
8 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : İstatistik Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle
2 50 607:609
9 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : 22 Şubat 1962 gecesi cereyan eden olaylar dolayısiyle ertesi sabah yayınlanan Hükümet tebliği münasebetiyle
3 54 243
10 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, yurdumuzun Doğu bölgesinde husule gelen kuraklık dolayısiyle yapılmakta olan gerekli yardımın durumunu tesbit ve usul ve esaslarını müşahede etmek ve Hükümete icabedecek tavsiyelerde bulunmak üzere bir Araştırma Komisyonu teşkili hakkında Doğu-Anadolu'daki kuraklığın sebebolduğu kıtlık hakkındaki rapor münasebetiyle
4 68 216:220 222:225
11 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Gündem dışı
4 65 120
4 69 238:239
5 100 535:539
12 Önergeler TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının Bütçe, Adalet ve İçişleri komisyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu bir Geçici Komisyona havalesi hakkında önergesi(1/169, 4/56)
4 67 193
13 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 77 568:571 573:575 582
4 78 617:619
5 101 600
14 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yapmaları ile tezahürü had bir seviyeye ulaşan işsizlik problemi hakkında genel görüşme münasebetiyle
5 86 251:260
15 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Uzun vâdeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
7 123 219:225
16 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Toplantı ve gösteri yürüyürü hürriyeti kanun tasarısı hakkında
7 128 469:470
8 131 98:104 106:108
8 132 140:142 160:161
8 133 180:181
17 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Milli Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı ve Milli Savunma ve Bütçe komisyonları Raporu münasebetiyle
8 133 189:192 200 207
18 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve arkadaşlarının, Millet Meclisinin 3 Eylül 1962 tarihine kadar tatil yapması hakkında önergesi münasebetiyle
6 110 270