E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Önergeler TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Bilimsel ve Teknik araştırmalar Kurulu hakkındaki kanun tasarısının bir Geçici Komisyonda incelenmesine dair (4/124,1/219)
9 5 121:122
2 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Birinci Beş Yıllık (1963-1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Karma Komisyon raporu münasebetiyle
9 6 170 235 246 250 281
3 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, radyonun TBMM saati neşriyatında görüşmeleri noksan aksettirdiğine dair demeci münasebetiyle
9 11 469
4 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsoriyomu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra anlaşmalarının tatbikatı konularında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
11 28 39 53
5 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Usul hakkında
11 29 64
12 43 26 27
6 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
13 55 581 637 644 651
7 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle
14 59 314 315 317 320:322
14 59 326 327
8 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Gümüşane Milletvekili Necmettin Küçüker'in, Devlet İstatiktik Enstitüsünde bulunan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi münasebetiyle
14 60 381 382
9 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve Teknik araştırma Konseyi kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle.
16 68 138
10 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve üç arkadaşının, Sendikalar kanun teklifi, işçi ve İşveren sendikaları kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
16 78 540
11 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında kanun, tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve Teknik araştırma Konseyi kanunu teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi-ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
20 117 16
12 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, son aylarda geçen önemli olaylar hakkında Hükümetin Meclise açıklama yapmamış olmasının sakıncalı olacağına dair demecine cevabı
20 125 397
13 Söz Alanlar TURHAN FEYZİOĞLU (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kıbrıslı Rum idarecilerinin andlaşmaları ve anayasayı bozma çabalarına ve buna karşı gerekli tedbirlerin alınacağına dair demeci
22 147 136