E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun, Tarım alet, makine ve yedek parçalarının zamanında temin edilmesi için neden vaktinde tedbir alınmadığına dair önergesine sözlü cevabı
24 28 312 314
2 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 1963-1964 Ekim mevsimi suni gübre ihtiyacının ne suretle sağlanacağına dair soru önergesine sözlü cevabı
24 28 306:307
3 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ilinde süt endüstrisikurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesine sözlü cevabı
24 28 308
4 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan arazinin sulanması ve bu araziden bol miktarda mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından soru önergesine sözlü cevabı münasebetiyle
24 28 292
5 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, memleketimizin bazı bölgelerinde görülen şap hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi tedbirler alındığına dair soru önergesine sözlü cevabı
24 28 310:311
6 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Isparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, pilot bölge olan Isparta çevresinde, 1963, 1964 ve 1965 yıllarında Tarım ve Sanayi alanlarında ne gibi tesisler yapılacağına dair soru önergesine cevabı münasebetiyle
25 38 460:461
7 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair soru önergesi münasebetiyle
25 38 467:469
8 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açılan kampların sayısına ve açılış gayesine dair soru önergesi münasebetiyle
26 43 96:97 99
9 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için bir program yapılıp yapılmadığına ve tabıî âfetler dolayısı ile mağdur olan halka bir an evvel yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
26 43 107:108
10 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve sel âfeti dolayısı ile meydana gelen hayvan hastalıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusuna cevabı
26 43 105
11 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, Ege tütün piyasasının açılması münasebetiyle mahallî tütün ekicilerinin kredi darlığı yüzünden ellerindeki malı ucuz fiyatla satmak mecburiyetinde kaldıkları yolundaki konuşmasına cevabı
26 44 118:119
12 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit olunan fiyatlara dair sözlü sorusu münasebetiyle
26 48 353:354
13 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, sondaj ve kanalı yapıldığına dair sözlü sorusuna cevabı
26 48 356
14 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 62 956:974
15 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, kimyevi gübre dağıtımının yetersizliği dolayısı ile Tarım alanında ve özellikle çay üretim bölgesinde çekilen sıkıntılara dair demecine cevabı.
29 90 549:551
16 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'nın, kalkınma planında derpiş edilen zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâkı zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alınmadığına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından soru önergesi münasebetiyle
32 124 68:69 71:73
17 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 yıllık kalkınma planında ihraç maddeleri arasında bulunan elemanın istihsal ve ihracı hususlarında ne gibi tedbirler alındığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından soru önergesi münasebetiyle
32 124 65:66
18 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancar fiyatlarının henüz ilân edilmemiş ve tohumlukların dağıtılmamış olması ile doğan zararlara karşı, Hükümetin bu konudaki tutumu ile ilgili açıklaması
33 2 27:28
19 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Isparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair sorusuna cevabı.
33 3 86:88
20 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Recai İskenderoğlu'nun Hükümetçe yapılması tasarlanan Toprak Reformunun gerek finans kaynakları ve gerekse temel esasları üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair (önergesi münasebetiyle)
33 4 139
21 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması konusunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
34 22 105
22 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin himayesi konularında ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
34 22 106:108
23 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, bu yıl Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü cevabı
34 22 102
24 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'un, Türk Köylüsünün büyük derdi olan orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna sözlü cevabı
34 22 103
25 Önergeler TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilat Kanununa bir madde eklenmesine dair Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair (4/351, 1/708)
34 37 612
26 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yumlutaş köyü ile, Bucak ilçesine bağlı Datalanı köyünde Tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı öğretilmesi konularında bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair Tarım, İmar ve İskân ve sanayi Bakanlarından sorusuna sözlü cevapları
34 40 795:796
27 Önergeler TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Toprak Reformu Kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu Plan Komisyonundan 7, Tarım Komisyonundan 5, Anayasa Komisyonundan 4, Adalet, Ticaret, Maliye ve İçişleri komisyonlarından seçilecek 2 şer üyeden mürekkep Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair (1/784, 4/370)
35 46 220:221
28 Önergeler TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Toprak Reformu Kanun tasarısının havale edilmiş olduğu, Plan Komisyonundan 7, Tarım Komisyonundan 5, Anayasa Komisyonundan 4, Adalet, Maliye, Ticaret, İçişleri komisyonlarından 2'şer üye seçilerek kurulan Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair (1/784, 4/383)
35 55 459:469 496:499
29 Söz Alanlar TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Toprak reformu kanını tasarısının havale edilmiş olduğu, Plân Komisyonundan 7, Tarım Komisyonundan 5, Anayasa Komisyonundan 4, Adalet, Maliye, Ticaret, İçişleri komisyonlarından 2 şer üye seçilerek kurulan Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
35 55 460:461
30 Önergeler TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Milli parklar Kanunu tasarısının havale edilmiş bulunduğu Adalet, Maliye, Tarım ve Plan komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair (1/794, 4/388)
36 60 203:205
31 Önergeler TURAN ŞAHİN (MEHMET TURAN ŞAHİN) (MUĞLA) (TARIM BAKANI) : Kara avcılığı Kanun tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Plan komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair (4/394, 1/811)
36 62 320