E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar SIRRI ATALAY (KARS) (ADALET BAKANI) : Amasya Milletvekilli Nevzat Şener'in, Haymana savcısının Mihalıççık'a naklinde her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına dair sorusuna cevabı
34 30 361:363
2 Söz Alanlar SIRRI ATALAY (KARS) (ADALET BAKANI) : Seçimler ilgili Kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilecek 6 şar üyeden kurulacak Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
34 35 537
3 Söz Alanlar SIRRI ATALAY (KARS) (ADALET BAKANI) : Ziraat Bankasının Toprak su kredilerinin vatandaş yararına ve bölge özelliklerine göre dağıtılması hakkındaki genelgesine ve hisseli araziye Toprak su kredisi verilmesine dair demeci
34 36 566:567
4 Söz Alanlar SIRRI ATALAY (KARS) (ADALET BAKANI) : Seçimlerle ilgili Kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
35 42 47:51
5 Söz Alanlar SIRRI ATALAY (KARS) (ADALET BAKANI) : 2004 Sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu Kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair Kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet senatosunca yapılan değişiklikler hakkkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 58 176:177 179
36 60 222:223