E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mahkûm edilen Kemâl Serdaroğlu'nun cezaevindeki durumuna dair sözlü sorusu münasebetiyle
25 38 471:472 474
2 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 2556 sayılı Hâkimler Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun Tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini isteyen önerge hakkında
26 45 163
3 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 57 186:187
4 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
27 58 416:418
5 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle.
29 78 115:118 121
6 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi hakkında kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosu'nca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon Metinleri münasebetiyle
30 99 329:330
7 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 1.7.1963 tarihli haftalık karar cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 20.6.1963 tarih ve 372 numaralı kararına karşı yüksek Hâkimler Kurulu'nun ittihaz eylediği 8.11.1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun bu husustaki raporu münasebetiyle
31 110 106:107 110:111
8 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 1.7.1963 tarihli haftalık karar cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 6.6.1963 tarih ve 391 numaralı kararına karşı yüksek Hâkimler Kurulu'nun ittihaz eylediği 8.11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun bu husustaki raporu münasebetiyle
31 115 331 336:338
9 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun 1.7.1963 tarihli haftalık karar cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 13.6.1963 tarih ve 397 numaralı kararına karşı yüksek Hâkimler Kurulu'nun ittihaz eylediği 8.11.1963 tarih, esas 231 282 numaralı kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu'nun bu husustaki raporu münasebetiyle
31 115 340
10 Söz Alanlar SEDAT ÇUMRALI (MEHMET SEDAT ÇUMRALI) (CUMHURİYET SENATOSU KONYA ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, İstanbul'da şirketlerle sair Ticaret erbabının kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma işlemlerinin süratlenebimesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesine sözlü cevabı
33 9 427