E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 2510 sayılı İskân Kanununa ek 105 sayılı Kanunun tatbikine devamda siyasi ve içtimai bir zaruret bulunup bulunmadığına ve bu kanunun kaldırılıp kaldırılmıyacağı hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevab
1 11 99
2 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'in, Emirdağ'ı Hükümet konağının ne sebeple boşaltıldığına, Adliye Teşkilâtının nerelerde ve hangi şartlarla vazife gördüğüne ve Hükümet konağı inşaatı için ne düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 18 223:224
3 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Yüksek Adalet Divanının hangi kanun gereğince hâlâ faaliyette bulunduğuna dair sorusu münasebetiyle
1 19 253:255 257:258
4 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, Amasya Adliye Binası inşasına başlanmaması sebebine ve 1962 yılı bütçesinden yapılmasının mümkün olup olmadığına dair sorusuna cevabı
1 23 338
5 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kuruluşundan bugüne kadar kabul ve neşredilmiş olup halen yürürlükte bulunan kanun ve tüzüklerin tedvini hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Adalet Bakanından sorusuna cevabı
1 30 614
6 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Mardin ili ve Midyat ilçesi Ağır Ceza merkezlerindeki ceza evlerinin yapı durumlarına, mevkuf ve mahkûmların adedine ve yeni ceza evi yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 30 611
7 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerin tâyin, terfi ve nakilleri için yeni bir statü yapılmasının ve bunların yetişmesi için bir meslek okulu kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna cevabı
1 32 674:675
8 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Ataklı'nın, matbuata ve binnetice umumi efkâra intikal eden sözlerinde suç unsuru bulunup bulunmadığının teemmül edilip edilmediğine ve adı geçen hakkında bu sözlerinden dolayı ne muamele yapılması düşünüldüğüne dair sorusuna cevabı
1 32 679:680
9 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 1962 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 51 63:67
10 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalat Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın, Anayasa nizamını, Milli güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 62 55:56 79:80
11 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısı münasebetiyle
4 71 330:333 340:341
4 72 365 370:371 381
12 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla muaddel 76. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
4 73 439
13 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Yüksek Hâkimler Kurulu kanun tasarısı münasebetiyle
4 74 460:465 482:484
14 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki kanun münesebetiyle
5 81 15:16 18
15 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Asker kişiler tarafından 22-23 Şubat 1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen fiil ve hareketler için ceza kovuşturması yapılmaması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
5 82 66:68 71:72 74
16 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, Gelibolu ilçesi merkez karakolunda Hüseyin Gelen isimli bir vatandaşın dövülüp dövülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
5 83 120
17 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, kâr gayesiyle çıplak resimlere geniş yer veren neşriyattan müstehcen olarak kabul edilip hakkında tahkikat yapılan gazete ve dergi bulunup bulunmadığına dair sözlü sorusuna cevabı
5 85 193
18 Söz Alanlar SAHİR KURUTLUOĞLU (KEMAL SAHİR KURUTLUOĞLU) (CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYESİ) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, Hükümetin teşekkülünden bu yana kaç basın dâvası açıldığına ve hükümlü gazeteciler için daha müsamahalı bir infaz sistemi düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna cevabı
5 85 194:195